Форум. Дети как дети, только с синдромом Дауна: Право ребёнка на посещение детсада - Форум. Дети как дети, только с синдромом Дауна

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
 • Вы не можете создать новую тему
 • Вы не можете ответить в тему

Право ребёнка на посещение детсада

#1 Пользователь офлайн   alex 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Главные администраторы
 • Сообщений: 317
 • Регистрация: 18 Июнь 09
 • Пол:Мужчина
 • Город:Киев
 • Имя ребёнка:Антон
 • Дата рождения ребенка:07-07-2005

Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:38

Вице-президент ВБО "Даун Синдром" Сергей Курьянов подготовил информацию касательно права ребёнка посещать детский сад:


Дошкільна освіта та виховання дітей відіграють важливу роль у розвитку та формуванні їх особистості, забезпечують соціально-психологічну адаптацію дітей шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу у комплексі з корекційно-розвитковою роботою, яка сприяє підготовці їх до навчання у школі.

Основними завданнями держави є дотримання права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, створення необхідних умов функціонування і розвитку закладів дошкільної освіти та виховання.

Відповідно до положень статті 53 Конституції України право на освіту гарантовано кожному (частина перша); держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (частина третя).

Право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Визнання права кожної людини на освіту відповідає, зокрема, Загальній декларації прав людини (стаття 261), Міжнародному пакту про економічні, соціальні та культурні права (стаття 133).

Стаття 19 Закону України від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» передбачає, що кожна дитина має право на освіту; держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; держава забезпечує право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Відповідно до п. 1. статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту» (далі-Закон) громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

Пункт 5 статті 9 Закону передбачає, що дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;

Згідно статті 3 Закону держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти); піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;

Частина 2 статті 28 Закону передбачає, що дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

Крім цього, гарантоване право громадян України на освіту визначає Закон України від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ «Про освіту», а саме стаття 3: громадяни України мають право на безкоштовну освіту в державних усіх навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

- розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;
- відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

Стаття 6 Закону України «Про освіту» передбачає, що основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних навчальних закладах у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання (стаття 33 Закону).

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади перелік, яких передбачений статтею 34 Закону України «Про освіту» проводиться за бажанням батьків та осіб, які їх замінюють.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від «12» березня 2003 року №305 (далі – Положення) прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Відповідно до положень Декларації прав дитини проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 року, а саме:

принципу 1: Дитині повинні належати всі зазначені в цій Декларації права. Ці права мають визнаватися за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінацій за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження або іншої обставини, що стосується самої дитини чи її сім'ї.

принципу 2: Дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які дозволили б їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності. При виданні з цією метою законів головним міркуванням має бути найкраще забезпечення інтересів дитини.

принципу 7: дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

Якнайкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто відповідає за її освіту і навчання; ця відповідальність лежить насамперед на її батьках.

Відповідно до положень статті 5 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 р. (далі – Конвенція) держави-учасниці поважають відповідальність, права і обов'язки батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім'ї чи общини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чином управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією Конвенцією прав і робити це згідно зі здібностями дитини, що розвиваються.

Частина 2 статті 14 Конвенції визначає, що держави-учасниці поважають права та обов'язки батьків і у відповідних випадках законних опікунів керувати дитиною в здійсненні її права методом, що відповідає здібностям дитини, які розвиваються.

Частина 1 статті 29 Конвенції визначає, що держави-учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;

Враховуючи вищевикладене, одним із основних конституційних прав громадян України, проголошених державою, є право на освіту.

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні, є цілісним процесом, спрямованим на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, спрямованим на формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Законодавство України про освіту за дітьми закріплює право та встановлює державні гарантії на здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям, бажанням та інтересам з урахуванням медичних показань.

Навчання дитини у відповідному дошкільному навчальному закладі здійснюється за вибором батьків, на яких покладений обов’язок та відповідальність перед суспільством, державою за всебічний розвиток і навчання дітей, а також збереження життя, здоров’я, людської гідності, формування особистості з багатими почуттями, глибокими інтелектуальними спроможностями та універсально-широкими інтересами.

Дошкільна освіта і виховання повинні ґрунтуватися на єдності та цілісності родинного та суспільного виховання (школа–родина).

Враховуючи вищевикладене, будь-яка дитина незалежно від стану її здоров’я, задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей має право відвідувати дитячий дошкільний заклад за вибором батьків.

___________________________________

1 ч. 1. Кожна людина має право на освiту. ч.2. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи i збiльшення поваги до прав людини i основних свобод. Освiта повинна сприяти взаєморозумiнню, терпимостi i дружбi мiж усiма народами, расовими або релiгiйними групами i повинна сприяти дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй по пiдтриманню миру. ч.3. Батьки мають право прiоритету у виборi виду освiти для своїх малолiтнiх дітей.

2 ч. 1 Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту. Вони погоджуються, що освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток людської особи та усвідомлення її гідності і повинна зміцнювати повагу до прав людини і основних свобод. Вони, далі, погоджуються в тому, що освіта повинна дати можливість усім бути корисними учасниками вільного суспільства, сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма націями і всіма расовими, етнічними та релігійними групами і сприяти роботі Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.

ч. 3. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються поважати свободу батьків і у відповідних випадках законних опікунів обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними властями школи, а й інші школи, що відповідають тому мінімуму вимог щодо освіти, який може бути встановлено чи затверджено державою, і забезпечувати релігійне та моральне виховання своїх дітей відповідно до власних переконань.


Право ребёнка на посещение детсада (doc-файл):
Прикрепленный файл  Pravo_na_vidviduvannya_ditinoyu_sadochku.doc (52К)
Количество загрузок:: 430
0

#2 Пользователь офлайн   Тала 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 69
 • Регистрация: 21 Август 09
 • Город:Севастополь
 • Имя ребёнка:Ваня
 • Дата рождения ребенка:30.06.2006

Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:37

Класс! Может кто-нибудь на русский переведет? :rolleyes:/>/>/>
0

#3 Пользователь офлайн   Виктория 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 45
 • Регистрация: 25 Август 09
 • Пол:Женщина
 • Город:Запорожье
 • Дата рождения ребенка:12.04.2007

Отправлено 22 Октябрь 2009 - 14:16

Здравствуйте. Просьба к Сергею Курьянову разъяснить "План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки". Этот приказ касается всех областей Украины или в качестве эксперимента будет осуществляться только в АР Крым, Киеве и Львове?
0

#4 Пользователь офлайн   Сергей Курьянов 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 35
 • Регистрация: 04 Сентябрь 09
 • Пол:Мужчина
 • Город:киев
 • Имя ребёнка:Илья
 • Дата рождения ребенка:05.05.2004

Отправлено 23 Октябрь 2009 - 00:26

Просмотр сообщенияВиктория (22.10.2009, 15:16) писал:

Здравствуйте. Просьба к Сергею Курьянову разъяснить "План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009—2012 роки". Этот приказ касается всех областей Украины или в качестве эксперимента будет осуществляться только в АР Крым, Киеве и Львове?

Виктория и все родители!
1. Приказ МОН Украины № 855 содержащий в себе "План дій..." не содержит ссылок на какие либо территориальные ограничения, следовательно действует и является обязательным к исполнению всем подведомственным министерству органам и учреждениям (иными словами действует и является обязательным на всей территории страны).
При этом пункт 1.3. "Розробити комплексну регіональну програму впровадження інклюзивного навчання на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської області та м. Києва" считаю не ограничивает территориальность действия приказа тремя регионами. Поскольку он предусматривает только лишь разработку "комплексной региональной программы" для трех регионов.
А вот пункт 1.6. уже устанавливает требование МОН У-ны "Внести зміни до регіональних програм розвитку освіти..." относительно инклюзии, то есть и во все областях Украины и АР Крым.
2. Согласно пункту 2.2. исполнители обязаны "Розробити методичні рекомендації: щодо апробації моделі інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; ..." к марту 2010 года, что свидетельствует об общем (всеукраинском) характере таких рекомендаций.

3. Также Перечень исполнителей ("Відповідальні") не ограничивается участниками пилотного проекта инициатором коего является фонд "Крок за кроком". Так, например, среди исполнителей значатся Севастопольская гор. гос. администрация (это уже никак не АР Крым, Киев или Львов).
4. Пояснительная записка к приказу имеет также общий (не ограниченный в территории) характер. Но вот протокол коллегии МОН У-ны № 9/1-2 к сожалению не доступен.
Тем не менее заданный Вами вопрос возможно требует более детального изучения и получения официальных комментариев. О полученной дополнительной информации мы всех обязательно известим!
0

#5 Пользователь офлайн   Сергей Курьянов 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 35
 • Регистрация: 04 Сентябрь 09
 • Пол:Мужчина
 • Город:киев
 • Имя ребёнка:Илья
 • Дата рождения ребенка:05.05.2004

Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 01:00

Просмотр сообщенияСергей Курьянов (23.10.2009, 0:26) писал:

Виктория и все родители!
1. Приказ МОН Украины № 855 содержащий в себе "План дій..." не содержит ссылок на какие либо территориальные ограничения, следовательно действует и является обязательным к исполнению всем подведомственным министерству органам и учреждениям (иными словами действует и является обязательным на всей территории страны).
При этом пункт 1.3. "Розробити комплексну регіональну програму впровадження інклюзивного навчання на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Львівської області та м. Києва" считаю не ограничивает территориальность действия приказа тремя регионами. Поскольку он предусматривает только лишь разработку "комплексной региональной программы" для трех регионов.
А вот пункт 1.6. уже устанавливает требование МОН У-ны "Внести зміни до регіональних програм розвитку освіти..." относительно инклюзии, то есть и во все областях Украины и АР Крым.
2. Согласно пункту 2.2. исполнители обязаны "Розробити методичні рекомендації: щодо апробації моделі інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; ..." к марту 2010 года, что свидетельствует об общем (всеукраинском) характере таких рекомендаций.

3. Также Перечень исполнителей ("Відповідальні") не ограничивается участниками пилотного проекта инициатором коего является фонд "Крок за кроком". Так, например, среди исполнителей значатся Севастопольская гор. гос. администрация (это уже никак не АР Крым, Киев или Львов).
4. Пояснительная записка к приказу имеет также общий (не ограниченный в территории) характер. Но вот протокол коллегии МОН У-ны № 9/1-2 к сожалению не доступен.
Тем не менее заданный Вами вопрос возможно требует более детального изучения и получения официальных комментариев. О полученной дополнительной информации мы всех обязательно известим!

Мы получили разьяснения МОН Украины в отношенни приказа № 855. Приказ действует и должен исполняться всеми учреждениями образования и управлениями образования на всей территории Украины!
0

#6 Пользователь офлайн   света 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 8 192
 • Регистрация: 19 Июнь 09
 • Пол:Женщина
 • Город:Киев
 • Имя ребёнка:Вера
 • Дата рождения ребенка:04-02-2008

Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 20:40

Слышала, что с 1 сентября вступили в силу изменения к законодательным актам по поводу инклюзивного образования.
У меня сейчас катастрофически не хватает времени всё найти.
Может быть кто-то в курсе этих изменений? Дайте, пожалуйста, ссылки на эти законодательные акты!!!

Спасибо!!!!!
Изображение

Изображение

Изображение


Продам одяг своїх дітей http://www.kidstaff....nts-172539.html

#7 Пользователь офлайн   nazars2011 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 65
 • Регистрация: 16 Январь 13
 • Пол:Женщина
 • Город:ЛУГАНСКАЯ обл,АНТРАЦИТОВСКИЙ р-н.
 • Интересы:любим музыку и воду
 • Имя ребёнка:назар
 • Дата рождения ребенка:03-06-2011

Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:26

здравствуйте,у меня вопрос с Сергею!
Я прочла все темы,но ответа на свой вопрос так и не нашла :)/>/>/>
мы живем в маленьком поселке,у нас есть только один маленький садик.там всего 3 группы,а желающих деток очень много(примерно 5 человек на место)и когда я пришла с вопросом поступления моего сына,то мне "мягко" обьяснили,что вы имеете возможность посидеть дома(мол дайте шанс нормальным детям).я в свою очередь,дала понять,что мы однозначно пойдем в садик.тогда заведующая стала причитать:"вы понимаете,что все детки будут замечать его особенность и будуть бить,у нас уже был подобный случай". я ей отвечаю,что это уже задача воспитателя,что это неподготовка персонала,тем более мой Назар не конфликтный.а она мне говорит,что вам надо в спец. группу.НО У НАС В ДЕРЕВНЕ НЕТ НИЧЕГО ПОДОБНОГО :laugh2:/>/>/>
вот отсюда и мой вопрос:есть ли у меня возможность и какие-то шансы обьеденить пару таких-же мам и обратиться в район.управление с жалобой(или просьбой)как-то решить наш вопрос???????????????

ПОЖАЛУЙСТА,не проигнорируйте мое письмо.очень жду ответа!!!!!!!!!!!!заранее СПАСИБО
счастливая мама
0

#8 Пользователь офлайн   Rina-Kate 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 4 472
 • Регистрация: 21 Октябрь 09
 • Пол:Женщина
 • Город:Харьков
 • Имя ребёнка:Принцесса Катерина
 • Дата рождения ребенка:27-08-2008

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:07

Я не Сергей, но попробую слегка помочь. Ситуация не как у нас, но примерно. Подготовьтесь и звоните или идите к вышестоящим инстанциям. Мне обращение в районо ничего не дало - дало только обращение в департамент образования. Так вот. Льготы как таковой на внеочреденое поступление наших деток в законе не прописано, но ее учитывают. Вот и пусть дадут по голове вашей заведующей именно руководители.

Звонить, я так понимаю, надо в Луганск, в райдержадминистрацию. Говорить о том, что ваша инклюзия существует только в бумажках, и как так можно??? Ваш ребенок не менее нормальный, чем другие дети. О том, как вам дали от ворот поворот, о праве на образование, о Конституции, в конце концов, которая гарантиует это право каждому!!! Вы все правильно написали, уверенно донесите это до обладминистрации. И, кстати, если они не решат вопрос, можно же и дальше дойти, до министерства образоания, до журналистов, в конце концов!

Я думала, ажиотаж по поводу садов только в крупных городах :)/> в деревенском садике, где только одна группа, Катю очень ждали...
Я - Маша, ко мне, пожалуйста, на "ты".
Принцесса Катерина

#9 Пользователь офлайн   nazars2011 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 65
 • Регистрация: 16 Январь 13
 • Пол:Женщина
 • Город:ЛУГАНСКАЯ обл,АНТРАЦИТОВСКИЙ р-н.
 • Интересы:любим музыку и воду
 • Имя ребёнка:назар
 • Дата рождения ребенка:03-06-2011

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 09:26

Просмотр сообщенияRina-Kate (03 Октябрь 2013 - 07:07) писал:

Я не Сергей, но попробую слегка помочь. Ситуация не как у нас, но примерно. Подготовьтесь и звоните или идите к вышестоящим инстанциям. Мне обращение в районо ничего не дало - дало только обращение в департамент образования. Так вот. Льготы как таковой на внеочреденое поступление наших деток в законе не прописано, но ее учитывают. Вот и пусть дадут по голове вашей заведующей именно руководители.

Звонить, я так понимаю, надо в Луганск, в райдержадминистрацию. Говорить о том, что ваша инклюзия существует только в бумажках, и как так можно??? Ваш ребенок не менее нормальный, чем другие дети. О том, как вам дали от ворот поворот, о праве на образование, о Конституции, в конце концов, которая гарантиует это право каждому!!! Вы все правильно написали, уверенно донесите это до обладминистрации. И, кстати, если они не решат вопрос, можно же и дальше дойти, до министерства образоания, до журналистов, в конце концов!

Я думала, ажиотаж по поводу садов только в крупных городах :)/>/> в деревенском садике, где только одна группа, Катю очень ждали...


дело в том,что по очереди мы проходим,и нас берут(нам не говорят однозначно НЕТ).НО нас предупредили,что с ним индивидуально заниматься никто не будет и если будут его обижать другие дети,то воспитателю нет на это время(т.к. жалуются другие родители,что из-за вашего ребенка васпитателя не хватает на других.подобная ситуация есть сейчас в старшей группе с мальчиком и маму эту грызут все_и родители и воспитатели).так я и думаю куда обратиться-либо спец группу создать ,либо выпросить штатного дефиктолога в обычный сад для таких детей :laugh2:/> .
счастливая мама
0

#10 Пользователь офлайн   Rina-Kate 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 4 472
 • Регистрация: 21 Октябрь 09
 • Пол:Женщина
 • Город:Харьков
 • Имя ребёнка:Принцесса Катерина
 • Дата рождения ребенка:27-08-2008

Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:31

Просмотр сообщенияnazars2011 (03 Октябрь 2013 - 09:26) писал:

дело в том,что по очереди мы проходим,и нас берут(нам не говорят однозначно НЕТ).НО нас предупредили,что с ним индивидуально заниматься никто не будет и если будут его обижать другие дети,то воспитателю нет на это время(т.к. жалуются другие родители,что из-за вашего ребенка васпитателя не хватает на других.подобная ситуация есть сейчас в старшей группе с мальчиком и маму эту грызут все_и родители и воспитатели).так я и думаю куда обратиться-либо спец группу создать ,либо выпросить штатного дефиктолога в обычный сад для таких детей :)/>/>/> .


у нас тоже так. я пока обратилась в департамент образования, чтобы они сверху разрулили эту ситуацию. Вашему ребенку не нужны инидивидуальные занятия от сада - вы их сами обеспечите. А насчет обижать - так зачем вообще тогда в группе воспитатель, если он не может урегулировать такие моменты?

Штатные специалисты - если есть возможность обзавестись ими в вашем саду - в любом случае не помешают. Но, как мне объяснили, "инклюзия - явление очень молодое (посмеялась про себя), все и сразу обеспечить мы все равно не сможем, так что сложно вам будет все равно".

Еще раз перечитала ваш предыдущий пост. Ничего дети не замечают "особенностей" - разумеется, если их не натравят родители с воспитателем. Но для этого есть как раз воспитатель и заведующая, которые должны обеспечить каждому ребенку равный комфорт в саду, и вашему в т.ч.
Я - Маша, ко мне, пожалуйста, на "ты".
Принцесса Катерина

#11 Пользователь офлайн   4iklena 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 131
 • Регистрация: 27 Май 11
 • Пол:Женщина
 • Город:Днепропеторовск
 • Имя ребёнка:Роман
 • Дата рождения ребенка:14-10-2010

Отправлено 18 Октябрь 2013 - 15:15

Настаивайте на том что все ее доводы носят лишь рекомендательный характер, а право выбора всегда за родителями. Действуйте, в интересах ребенка, на ваше усмотрение. К сожалению, дошкольное инклюзивное образование, существует лишь в виде проекта на законодательном уровне, поэтому, руководители детских комбинатов, часто, не депломатичны. Как вариант, отправьте в районо заказное письмо с Вашим заявлением и пакетом документов (найдете на сайте соответствующего ДК)на выделение путевки в ДК. Ждите письменный (по закону в 10 дневный срок)ответ. А дальше по ситуации. Удачи.)))
0

#12 Пользователь офлайн   nazars2011 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 65
 • Регистрация: 16 Январь 13
 • Пол:Женщина
 • Город:ЛУГАНСКАЯ обл,АНТРАЦИТОВСКИЙ р-н.
 • Интересы:любим музыку и воду
 • Имя ребёнка:назар
 • Дата рождения ребенка:03-06-2011

Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 16:10

Просмотр сообщения4iklena (18 Октябрь 2013 - 15:15) писал:

Настаивайте на том что все ее доводы носят лишь рекомендательный характер, а право выбора всегда за родителями. Действуйте, в интересах ребенка, на ваше усмотрение. К сожалению, дошкольное инклюзивное образование, существует лишь в виде проекта на законодательном уровне, поэтому, руководители детских комбинатов, часто, не депломатичны. Как вариант, отправьте в районо заказное письмо с Вашим заявое лением и пакетом документов (найдете на сайте соответствующего ДК)на выделение путевки в ДК. Ждите письменный (по закону в 10 дневный срок)ответ. А дальше по ситуации. Удачи.)))

я что-то не очень поняла-что такое ДК и как писать письмо?
счастливая мама
0

#13 Пользователь офлайн   nazars2011 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 65
 • Регистрация: 16 Январь 13
 • Пол:Женщина
 • Город:ЛУГАНСКАЯ обл,АНТРАЦИТОВСКИЙ р-н.
 • Интересы:любим музыку и воду
 • Имя ребёнка:назар
 • Дата рождения ребенка:03-06-2011

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:20

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!мы пошли в садик,но с нас требуют справку от врача,что он имеет право на посещение садика.Якобы,для ответа на вопросы других мам,почему к ним ходит такой ребенок.
подскажите кто-нибудь,как загрузить видео?
счастливая мама
0

#14 Пользователь офлайн   света 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 8 192
 • Регистрация: 19 Июнь 09
 • Пол:Женщина
 • Город:Киев
 • Имя ребёнка:Вера
 • Дата рождения ребенка:04-02-2008

Отправлено 06 Декабрь 2013 - 22:30

Просмотр сообщенияnazars2011 (06 Декабрь 2013 - 17:20) писал:

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!мы пошли в садик,но с нас требуют справку от врача,что он имеет право на посещение садика.Якобы,для ответа на вопросы других мам,почему к ним ходит такой ребенок.

Поздравляю!!!
А что это за справка странная такая? Ведь в карте, которую вы приносите в сад с заключением от всех врачей, невропатолог пишет, что привопоказаний для посещения детского сада нету (ну или другими словами, я уже не помню дословно).
Изображение

Изображение

Изображение


Продам одяг своїх дітей http://www.kidstaff....nts-172539.html

#15 Пользователь офлайн   Nadya2010 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 2 203
 • Регистрация: 25 Ноябрь 10
 • Пол:Женщина
 • Город:Херсон
 • Имя ребёнка:Женя
 • Дата рождения ребенка:22.01.2008

Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:25

А почему ваша заведующая не поговорит с мамами?.Это ее работа.Что за справка?У нас с Женей проблем нет с садом.Все готово.Единственное,он заболел и мы лечимся.Препятствий никаких не было.Предложили и сад на выбор и группу логопедическую на выбор.Хотя мест нет в саду.Если все будет хорошо,куплю кровать 17-ю в группу.Группы переполненные логопедические,одна ипк,т.е.зпр незаполненная в ней 14 детей.Но я от нее отказалась.Методист сказала,что завед.переговорит с родителями о Жене.Проблем никаких не будет.Везде говорят о включении наших детей в общеобразов.систему.В городе постоянно проходят семинары,конференции об инклюз.образовании.Телевидение постоянно освещает.Вот и вчера Сережу Курьянова показывали по новостям.Идите в гороно,решайте за своего ребенка.
Изображение
0

#16 Пользователь офлайн   LenaZ 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 297
 • Регистрация: 22 Март 11
 • Пол:Женщина
 • Город:Черновцы
 • Имя ребёнка:Тарас
 • Дата рождения ребенка:31-12-2010

Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:55

Просмотр сообщенияnazars2011 (06 Декабрь 2013 - 17:20) писал:

УРА!!!!!!!!!!!!!!!!мы пошли в садик,но с нас требуют справку от врача,что он имеет право на посещение садика.Якобы,для ответа на вопросы других мам,почему к ним ходит такой ребенок.
подскажите кто-нибудь,как загрузить видео?

Пускай напишут Вам официальное требование о предоставлениии справки и отправят на почту. Если они это сделают, можете смело обращаться в прокуратуру.
0

#17 Пользователь офлайн   NinaUneeva 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 242
 • Регистрация: 04 Август 11
 • Пол:Женщина
 • Город:Евпатория
 • Имя ребёнка:Маша
 • Дата рождения ребенка:10-05-2011

Отправлено 07 Декабрь 2013 - 15:57

Просмотр сообщенияnazars2011 (06 Декабрь 2013 - 17:20) писал:

с нас требуют справку от врача,что он имеет право на посещение садика.Якобы,для ответа на вопросы других мам,почему к ним ходит такой ребенок.
подскажите кто-нибудь,как загрузить видео?

КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ им принесите ваш ребенок имеет право ходить в садик, при этом в тот который вы отдаете предпочтение. "такой ребенок" это какой? зеленый? фиолетовый? с шестью руками? с тремя ногами? их беспокоит уровень интеллекта вашего ребенка? а это не их забота. пусть смотрят и беспокоятся об уровне своих детей. а к вашему не лезут. у вашего ребенка есть инфекционные заболевания? нету! ему прямая дорога в детский коллектив. а кому что-то не нравится пусть отвернутся.

и на последок ПОЗДРАВЛЯЮ! как здорово что вы добились своего! желаю чтобы адаптация прошла успешна и детки с дружились и показали своим поведением собственным родителям что ни чего страшного нет! Удачи! :D/>/>

#18 Пользователь офлайн   nazars2011 

 • Активный участник
 • PipPipPip
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 65
 • Регистрация: 16 Январь 13
 • Пол:Женщина
 • Город:ЛУГАНСКАЯ обл,АНТРАЦИТОВСКИЙ р-н.
 • Интересы:любим музыку и воду
 • Имя ребёнка:назар
 • Дата рождения ребенка:03-06-2011

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:18

Просмотр сообщенияNinaUneeva (07 Декабрь 2013 - 15:57) писал:

КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ им принесите ваш ребенок имеет право ходить в садик, при этом в тот который вы отдаете предпочтение. "такой ребенок" это какой? зеленый? фиолетовый? с шестью руками? с тремя ногами? их беспокоит уровень интеллекта вашего ребенка? а это не их забота. пусть смотрят и беспокоятся об уровне своих детей. а к вашему не лезут. у вашего ребенка есть инфекционные заболевания? нету! ему прямая дорога в детский коллектив. а кому что-то не нравится пусть отвернутся.

и на последок ПОЗДРАВЛЯЮ! как здорово что вы добились своего! желаю чтобы адаптация прошла успешна и детки с дружились и показали своим поведением собственным родителям что ни чего страшного нет! Удачи! ;)/>/>/>

сегодня была у юриста нашего реабилитац. центра рассказала всю ситуацию,она при мне позвонила глав.педиатру области,все ей передала,все данные участка и попросила решить эту ситуацию.Жду результата,боюсь как-бы не сделать хуже,ведь по большому счету проблемы с садиком а не с врачами :mad:/>


скажите кто-нибудь был на празднике в совбесе?и с какого вообще возроста там ?нас за два года ни разу не приглашали :wacko:/>
счастливая мама
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
 • Вы не можете создать новую тему
 • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей