IllustrationВідповідає юрист Вірьовкіна Л.В

Державна соціальна допомога на догляд за деякими категоріями дорослих осіб
Законодавством України передбачено надання надбавки за догляд за дорослими особами з інвалідністю та деяким категоріям громадян, що потребують стороннього догляду, та прирівняних до неї виплат (соціальної допомоги).

Одразу зауважимо, що питання досить об’ємне, регулюється різними нормативно правовими актами, тому в цій консультації висвітлюються лише загальні питання надання такого виду допомоги.  1. Перша та найбільш численна категорія осіб, що мають право на отримання допомоги на догляд встановлена Законом України від 18 травня 2004 року № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі Закон 1727).

На підставі цього закону допомога надається:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб":а) особам з інвалідністю I групи;б) особам з інвалідністю II групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;в) особам з інвалідністю III групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у пункті 1 цієї частини:а) особам з інвалідністю I групи;б) особам з інвалідністю II і III груп, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду;

4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи та осіб, зазначених у пункті 6 цієї частини);

5) малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім осіб з інвалідністю, зазначених у пунктах 1-3, 6 частини першої цієї статті);

6) одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Державна соціальна допомога на догляд, призначена вищевказаним особам, виплачується незалежно від одержуваних ними інших видів допомоги, стипендій, аліментів або інших доходів.

Також, особливістю цього виду допомоги є те, що вона призначається не особам, які здійснюють догляд, а безпосередньо тим, хто догляду потребує.

Розмір допомоги різниться в залежності від стану особи, що потребує догляду і становить від 15 до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. 

2. Щомісячна грошова допомога надається особам, які проживають разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Порядок надання та інші питання такої допомоги врегульовані ст. 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 року № 1489-III.  Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць ( 2589 гривень на місяць у 2023 році). 3. Щомісячні компенсаційні виплати за догляд за особою з інвалідністю І групи чи особою, похилого віку.

Вони встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» встановлені щомісячні компенсаційні виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг. Компенсаційні виплати сплачуються, особам що надають послуги по догляду за такими категоріями дорослих осіб, як:● особами з інвалідністю I групи;● громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;● невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. 
Ці виплати не надаються при догляді за:
- особами, що отримують виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18 травня 2004 року № 1727-IV,Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 9 квітня 1992 року № 2262-XII, “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16 листопада 2000 року № 2109-III (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи). Про них йшла мова в п.1 цієї консультації.

- особами, що здійснюють догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”. Це ми розглянули у п. 2 Консультації.

-фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на професійній основі. Розмір компенсації відповідно до ст. 13 Закону України “Про соціальні послуги” від 17 січня 2019 року № 2671-VIII обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення із заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Порядок отримання всіх трьох видів соціальної допомоги хоч і врегульований різними нормативно правовими актами, в цілому схожий.
Заява на призначення подається до місцевого органу соціального захисту. Виключення становлять зазначені в п.1 Консультації особи, що отримують пенсії за спеціальними пенсійними законами (військовослужбовці, співробітники МВС та МНС, податківці та деякі інші). Вони звертаються до пенсійних відділів своїх відомств.
До заяви (Наказ Мінсоцполітики від 09.01.2023 № 3 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”) додається декларація про доходи та склад сім’ї (Наказ Мінсоцполітики 17.07.2019 № 1106 “Про внесення Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги”)
Ці форми є типовими і затверджені Мінсоцполітики.
Є окрема форма для осіб, що надають непрофесійні послуги (Наказ Мінсоцполітики від 29.01.2021 № 37 “Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”) Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею складається акт про проведення обстеження сім’ї.
Визначення сукупного доходу сім’ї здійснюється на підставі з Методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 17.05.2022 № 150 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».
Більш детально з порядком отримання цих видів соціальної допомоги можна ознайомитися в нормативних актах:
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року № 1192, якою затверджений Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;
Постанова Кабінету Міністрів України від 02. 04. 2005 р. № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд” Також до заяви додаються медичні документи, а при необхідності – спеціальні висновки про потребу у сторонньому догляді.
Відмова у наданні надбавки/допомоги/ компенсації може бути оскаржена як в адміністративному (до органу вищого рівня), так і судовому порядку.

Форма для питань