День народженя

День народженя

Минуло 19 років з того дня, як офіційно утворилась наша Організація. Жоден день роботи всіх тих, хто був дотичний до її створення, розвитку та діяльності, не минув даром. Хочеться згадати потужні інформаційні кампанії, масштабні конференції та напрацьований неоціненний досвід роботи з нашими підопічними. Але головний результат, що весь цей шлях конвертувався у найціннішу валюту - репутацію. Сьогодні це важить багато.Офіційна статистика - щорічно в Україні народжується близько 300 дітей з синдромом Дауна. Отже, за 19 років – це майже 6 тисяч українців. Серед них понад 1,5 тисячі дітей отримували підтримку нашої Організації на різних етапах свого життя. Від народження до дорослого віку. Сподіваємось, були і є корисними вам.Сьогодні Організація мало схожа на ту, якою була на початку. З товариства батьків, яких об’єднала спільна життєва ситуація, ВБО «Даун Синдром» перетворилась на професійного гравця громадського сектора. Наша команда складається з сильних фахівців, які прийшли до нас ззовні батьківської бульбашки, але також і з батьків, які відчули, що для досягнення спільної мети, їм потрібно трансформуватись у таких фахівців. Таким чином те, що колись було спробою групи батьків допомогти власним дітям, стало щоденною роботою для понад 20 людей, які працюють в підтримку людей з синдромом Дауна по всій країні. І сьогодні до нас звертаються за експертизою авторитетні державні установи, довіряють у партнерстві закордонні колеги.Така позитивна трансформація має певний побічний ефект. Батьківській спільноті зі сторони виглядає так, що Організація - це дитя у вільному плаванні й батьківської опіки вже не потребує… Але насправді дуже потребує, бо батьки – то серце, кров та мозок цього організму.І повірте, роботи дуже й дуже багато. Оскільки всі ми прагнемо змін на краще. Змін, які дозволять людям з синдромом Дауна мати безперешкодний та відповідний потребам доступ до таких простих речей як освіта, робота, самореалізація в різних сферах, самостійне життя. Це - майбутнє, якого гідний кожен.Ми існуємо заради їхнього майбутнього. Ми працюємо заради збалансованого суспільства, в якому кожен несе свою цінність.І про мрію. Подумки задуваючи свічки на святковому торті, загадуємо бажання: «Щоб родини пов’язували майбутнє СВОЇХ дітей з роботою СВОЄЇ організації та з власним вкладом в таку роботу… і ПЕРЕМОГИ всім нам». Привітати та підтримати нашу роботу можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/5qNJrRbMqP- - - in English - - -19 years have passed since the day our Organization was officially formed. Not a single day of the work of all those who were involved in its creation, development and activity was wasted.We would like to mention the powerful information campaigns, large-scale conferences and invaluable experience gained in working with our wards. But the main result is that this whole path was converted into the most valuable currency - reputation. It weighs a lot today.Official statistics - about 300 children with Down syndrome are born in Ukraine every year. So, in 19 years, this is almost 6 thousand Ukrainians. Among them, more than 1,500 children received support from our Organization at various stages of their lives. From birth to adulthood. We hope we were and are useful to you.Today, the Organization bears little resemblance to what it was at the beginning. From a society of parents who were united by a common life situation, the Ukrainian Down Syndrome Organization turned into a professional player in the public sector. Our team consists of strong specialists who came to us from outside the parental bubble, but also of parents who felt that in order to achieve a common goal, they needed to transform into such specialists.So what was once an attempt by a group of parents to help their own children have become a daily job for more than 20 people working to support people with Down syndrome across the country. Today, authoritative state institutions turn to us for expertise, and foreign colleagues trust us in partnership.Such a positive transformation has a certain side effect. From the outside, it looks to the parent community that the Organization is a free-floating child that no longer needs parental care... But in fact, it really needs it, because parents are the heart, blood and brain of this organism.And believe us, there is a lot of work. Because we all want change for the better. Changes that will allow people with Down syndrome to have unhindered and appropriate access to such simple things as education, work, self-realization in various areas, independent life. This is a future everyone deserves.We exist for their future. We work for a balanced society in which everyone has their own value.And a dream. Mentally blowing out the candles on the holiday cake, we make a wish: "For families will to connect the future of THEIR children with the work of THEIR organization and with their own contribution to such work... andVICTORY to all of us".You can congratulate and support our work at the link https://send.monobank.ua/jar/5qNJrRbMqP