С Т А Т У Т 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»Загальними зборами учасниківВсеукраїнської благодійноїорганізації «Даун Синдром»Протокол № 0307202328.06.2023 рокуВСЕУКРАЇНСЬКОЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ДАУН СИНДРОМ»
НОВА РЕДАКЦІЯ
(Ідентифікаційний код: 26437941)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром» (надалі – «Організація») є добровільною, неприбутковою, всеукраїнською благодійною організацією, що створена згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
1.2. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. Організація може, якщо це не суперечить діючому законодавству України та інших держав, поширювати свою діяльність за межі території України. 
1.3. Організація здійснює свою діяльність на основі законності, гласності, добровільності, самоврядування, вільного волевиявлення, рівноправності учасників, рівності перед законом, верховенства права, вільного вибору території діяльності, відсутності майнового інтересу її учасників, відкритості, прозорості та публічності.
1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, бланки.
1.5. Організація може мати власну символіку (емблему, прапор) та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації підлягає реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Громадське об’єднання має право на використання власної символіки з дня її реєстрації.
1.6. Організація може створювати відокремлені підрозділи в Україні, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законодавством України.
1.7. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншими актами чинного законодавства України, а також цим Статутом.
1.8. Найменування Організації:
1.8.1. Повне найменування:Українською мовою: Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром»;Англійською мовою: “Ukrainian Down Syndrome Organization”.
1.8.2. Скорочене найменування:Українською мовою: ВБО «Даун Синдром»;Англійською мовою: «UDSO».
1.9. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини. 
1.10. Офіційною мовою Організації є українська мова. Відповідно до статутних завдань робочою мовою може бути визнана англійська мова чи інша іноземна мова. Діловодство Організації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.2. МЕТА, СФЕРИ, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
2.2. Бенефіціарами Організації у контексті п. 2.1. Статуту, а також відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 року № 5073, виступають набувачі благодійної допомоги-фізичні особи, що одержують допомогу від Організації та/або від Організації спільно з іншими благодійниками задля сприяння їм у проходженні соціальної адаптації, реалізації їх права на повноцінне життя, виході зі скрутного життєвого становища, а саме:● особи з синдромом Дауна;● особи з іншими генетичними синдромами, вродженими вадами, які передбачають відставання у розвитку (психічному, психомоторному, соціальному тощо);● інші категорії осіб, які потребують благодійної допомоги Організації у розумінні п. 2.2. Статуту;● члени сімей, родичі та/або законні представники вищеперелічених категорій осіб.
Вік, стать, соціальний та/або майновий стан, а також будь-які інші ознаки, притаманні окремо взятій фізичній особі, крім тих, що прямо зазначені у цьому пункті, НЕ МАЮТЬ значення для визнання її бенефіціаром Організації, якщо інше не випливає із мети, стратегічних напрямків та/або окремих завдань статутної (благодійної) діяльності Організації.
2.3. Місією Організації є сприяння покращенню рівня якості життя, формування нового майбутнього для дітей та дорослих осіб з синдромом Дауна, а також членів їх родин в Україні, спираючись на загальнолюдські цінності, шляхом виховання толерантності всіх членів українського суспільства до осіб з синдромом Дауна, підвищення загальносуспільного рівня обізнаності про генетичні особливості таких осіб, можливості їх ефективної соціалізації, здібності до фізичного розвитку, інтелектуального та творчого прояву їх особистості тощо. 
2.4. Стратегічними напрямками статутної (благодійної) діяльності Організації виступають:Професійна підтримка та розвиток спільноти фахівців та спеціалістів профільних інституцій громадянського суспільства, які працюють з людьми з порушеннями інтелектуального розвитку;Лобіювання інтересів людей з порушеннями інтелектуального розвитку у системі державного управління; Психолого-педагогічна та інша цільова підтримка для родин осіб з синдромом Дауна; Формування толерантного суспільства, яке приймає осіб з синдромом Дауна через масштабну інформаційно- просвітницьку роботу.
2.5. Сферами благодійної діяльності Організації є:2.5.1. освіта;2.5.2. охорона здоров’я;2.5.3. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;2.5.4. соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;2.5.5. наука і наукові дослідження;2.5.6. права людини і громадянина та основоположні свободи;2.5.7. розвиток міжнародної співпраці України;2.5.8. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.6. Для досягнення мети у межах визначених стратегічних напрямків статутної (благодійної) діяльності Організація у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, реалізує наступні завдання:
2.6.1. Виявлення бенефіціарів Організації, супроводження їх, насамперед, починаючи з народження. Виявлення сімей, які чекають дитину, яка, вірогідно, після народження буде віднесена до однієї із категорій бенефіціарів Організації, у тому числі, для надання їм благодійної, зокрема, гуманітарної та/або волонтерської, та інших видів допомоги;
2.6.2. Сприяння захисту прав та законних інтересів бенефіціарів Організації, забезпеченню їм реалізації рівних з іншими особами прав та можливостей; 
2.6.3. Сприяння повноцінному життю та максимально можливому розвитку здібностей бенефіціарів Організації, створення умов для того, щоб вони могли вести максимально нормальний спосіб життя, у тому числі шляхом надання їм благодійної, зокрема гуманітарної та/або волонтерської допомоги та інших видів; створення спеціальних компактних місць проживання, праці та системи нагляду за дотриманням прав бенефіціарів Організації, у тому числі тих, що залишилися без опіки рідних;
2.6.4. Розвиток на благодійній основі інтелектуальних можливостей бенефіціарів Організації шляхом створення та/або підтримки розвитку системи неформальної освіти, пристосованої до їх освітніх потреб, а також розвиток у бенефіціарів Організації вмінь та навичок для виконання обдуманої, кваліфікованої, творчої роботи і досягнення ними більшої самостійності в житті, у т.ч., сприяння створенню робочих місць для бенефіціарів Організації, їх трудовій реабілітації;
2.6.5. Сприяння покращенню опіки і піклування над бенефіціарами Організації, які втратили батьків;
2.6.6. Сприяння у межах благодійної діяльності зміцненню здоров’я та покращенню загального фізичного стану бенефіціарів Організації, в т.ч. санаторно-курортному лікуванню, включаючи лікування соматичних захворювань,тощо;
2.6.7. Надання правової, інформаційної, психологічної, моральної, соціальної, матеріальної та/або іншої благодійної підтримки і допомоги бенефіціарам Організації з дотриманням вимог чинного законодавства України.
2.6.8. Співробітництво і підтримка процесів інтеграції бенефіціарів Організації у суспільстві; Вирішення завдань їх суспільної інтеграції (інтеграції в суспільство як повноцінних людей, які мають рівні права з іншими громадянами), у тому числі шляхом провадження благодійної діяльності;
2.6.9. Надання благодійної допомоги у формі інформаційної, консультативної, морально-психологічної та іншої підтримки батькам новонароджених дітей з синдромом Дауна або особам, які їх замінюють, а також підтримка і розвиток різнопрофільних спеціалістів, які працюють з такими дітьми;
2.6.10. Проведення благодійної, культурно-просвітницької, пропагандистської діяльності, направленої на позитивні зміни в ставленні нашого суспільства до бенефіціарів Організації;
2.6.11. Налагодження та розширення зв’язків з організаціями, у тому числі громадськими та благодійними, які мають відношення до вирішення проблем бенефіціарів Організації для обміну інформацією, досвідом, проведення спільних благодійних заходів тощо;
2.6.12. Надання благодійної, зокрема, гуманітарної та/або волонтерської, та інших видів допомоги, юридичним та фізичним особам-бенефіціарам в Україні для здійснення ними діяльності, що відповідає меті діяльності Організації;
2.6.13. Сприяння у межах благодійної діяльності поєднанню спільних зусиль та можливостей державних та недержавних установ та організацій, що займаються проблемами бенефіціарів Організації, для досягнення спільної мети.
2.6.14. Розміщення інформації про бенефіціарів Організації та про саму Організацію в Інтернеті, друкованих, аудіовізуальних та онлайн-медіа, а також будь–якими іншими не забороненими законодавством України способами;
2.6.15. Налагодження співпраці з організаціями світу, що займаються проблематикою бенефіціарів Організації, проведення з ними спільних благодійних заходів, тощо; участь (в т.ч. в якості члена) у світових та європейських громадських та благодійних організаціях;
2.6.16. Організація системи надання волонтерської допомоги, залучення на договірних засадах волонтерів для надання ними волонтерської допомоги на добровільній та безоплатній основі бенефіціарам Організації у формі безоплатного виконання робіт і надання послуг в окремих сферах життєдіяльності;
2.6.17. Інші завдання, що відповідають меті статутної (благодійної) діяльності Організації.
2.7. У межах реалізації завдань/напрямків статутної діяльності Організація спільно чи індивідуально може здійснювати благодійну діяльність (надавати благодійну допомогу) наступних видів:2.7.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;2.7.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;2.7.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;2.7.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;2.7.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;2.7.6. публічний збір благодійних пожертв;2.7.7. управління благодійними ендавментами;2.7.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;2.7.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
2.8. Благодійна допомога може надаватися юридичним та/або фізичним особам для здійснення діяльності, що відповідає меті та завданням Організації.
2.9. Для виконання своїх основних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством України, Організація має право:
2.9.1. виступати учасником цивільно-правових, господарських, трудових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді;
2.9.2. залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної, нематеріальної та іншої благодійної підтримки діяльності Організації, залучати волонтерів, проводити публічний збір добровільних внесків, пожертв тощо;
2.9.3. самостійно визначають сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності у Статуті, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління Організації;
2.9.4. отримувати благодійну, гуманітарну допомогу та розподіляти її серед бенефіціарів Організації;
2.9.5. отримувати майно, кошти, у тому числі в іноземній валюті, а також інші доходи, зокрема від господарської діяльності без мети одержання прибутку та використовувати їх для здійснення благодійної діяльності відповідно до її мети, визначеної Статутом;
2.9.6. у якості благодійної та/або гуманітарної допомоги безоплатно надавати належне Організації майно та/або кошти у користування або у власність юридичним та/або фізичним особам-бенефіціарам, якщо це необхідно для досягнення мети статутної діяльності Організації;
2.9.7. утворювати відповідно до законодавства України свої відокремлені підрозділи;
2.9.8. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними благодійними та іншими організаціями зарубіжних країн;
2.9.9. засновувати друковані, аудіовізуальні та онлайн-медіа;
2.9.10. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними партнерами угоди про спільну благодійну діяльність, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
2.9.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання благодійної діяльності Організації, сприяти у здійсненні просвітницької та науково-методичної діяльності, запозиченні досвіду інших країн;
2.9.12. підтримувати та приймати участь в організації та проведенні національних та міжнародних благодійних форумів, симпозіумів, конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо;
2.9.13. використовувати власне найменування на фірмових бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці;
2.9.14. мати власну символіку (емблему, прапор), яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
2.9.15. бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність;
2.9.16. здійснювати відповідно до законодавства України господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Організації;;
2.9.17. сприяти захисту прав та інтересів учасників Організації;
2.9.18. встановлювати почесні відзнаки і нагороди, що не мають грошової чи будь-якої іншої вартісної цінності, для учасників Організації, які мають заслуги у здійсненні статутних завдань Організації;
2.9.19. надавати соціальні послуги, створювати підприємства, установи, організації та майстерні для забезпечення роботою бенефіціарів Організації;
2.9.20. на платній та/або безоплатній основі отримувати земельні ділянки у передбачених земельним законодавством України випадках, будувати самостійно або із залученням підрядників будинки, гуртожитки та інші споруди, призначені для підтриманого проживання та зайнятості бенефіціарів Організації;
2.9.21. мати інші права згідно з чинним законодавством України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Засновники Організації можуть бути учасниками Організації.
3.2. Учасниками Організації-фізичними особами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14 років.  
За умов відповідності критеріям, вказаним у цьому пункті, пріоритет у прийнятті до учасників Організації надається фізичним особам, які: є бенефіціарами Організації; набули статус асоційованого учасника Організації та/або беруть участь у реалізації статутних завдань Організації протягом не менше, ніж 1 рік.
Учасниками Організації можуть також бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. 
3.3. Отримання статусу учасника Організації фізичною особою здійснюється за умови дотримання п. 3.2. Статуту, за рішенням Правління Організації на підставі письмової заяви такої особи на ім’я Президента Організації. Прийом до учасників Організації юридичної особи приватного права здійснюється на підставі заяви відповідної юридичної особи, яка підписана уповноваженою особою, яка має право представляти юридичну особу відповідно до чинного законодавства, а також завірених відповідно до вимог законодавства України статутних та реєстраційних документів юридичної особи. 
3.4. Усі учасники Організації мають рівні права та обов’язки. 
3.5. Учасники Організації - юридичні особи реалізують свої права та обов’язки через своїх керівників та/або уповноважених відповідно до чинного законодавства України представників. Учасники Організації - юридичні особи мають один голос на Загальних зборах Організації.
3.6. Учасники Організації мають право:● одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;● приймати участь у роботі Загальних зборів Організації з правом голосу;● обирати та бути обраним до органів управління Організації;● вносити пропозиції, подавати скарги до органів управління Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;● припиняти свою участь в Організації на підставі поданої заяви; ● одержувати допомогу та підтримку Організації у рамках виконання статутних цілей Організації.
3.7. Учасники Організації зобов’язані:● брати участь у роботі Організації;● дотримуватись положень цього Статуту;● виконувати рішення органів управління Організації;● сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;● не допускати дій та/або бездіяльності, що перешкоджають реалізації діяльності, завдають матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації Організації, а також шкоду майну, честі, гідності та/або діловій репутації її бенефіціарів, контрагентів, працівників, волонтерів, інших співробітників та/або партнерів;● сплачувати вступні внески та внески учасників у розмірах, встановлених Правлінням Організації.
3.8. Учасники Організації можуть мати також і інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України та/або цим Статутом.
3.9. Припинення участі в Організації відбувається шляхом:● автоматичної втрати статусу учасника;● виходу учасника зі складу Організації;● виключення учасника зі складу Організації;
3.10. Участь в Організації фізичної особи-учасника припиняється автоматично:● у випадку смерті - з дати реєстрації відповідного акту цивільного стану у встановленому законодавством України порядку; ● визнання особи померлою чи безвісно відсутньою - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду про це,якщо інше не ● визначено самим рішенням суду;● у випадку неможливості виконання обов’язків учасника за станом здоров’я - з моменту виявлення такої неможливості на підставі ● відповідних медичних документів. 
3.11. Участь в Організації юридичної особи-учасника припиняється автоматично у випадку її ліквідації. У випадку реорганізації, поділу, виділу або злиття учасника Організації-юридичної особи статус учасника не визнається предметом правонаступництва, якщо інше не визначено Правлінням Організації в індивідуальному порядку.
3.12. Учасник Організації може бути виключений з Організації за рішенням Загальних зборів у випадку:компрометування себе діями та/або бездіяльністю, що суперечать меті статутної діяльності Організації; не сплачування внесків учасника без поважної причини протягом одного року; не взяття участі у діяльності Організації, у тому числі в органах управління Організації, протягом одного року незалежно від причин;вчинення іншого грубого порушення положень Статуту, несумісного із метою та завданнями статутної діяльності Організації, інтересами її бенефіціарів та/або учасників.
3.13. Учасники Організації відповідно до трудового законодавства України мають право бути працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій. Учасники Організації у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, мають право надавати Організації платні послуги відповідно до законодавства України. При цьому вони не позбавляються прав та обов'язків учасників Організації, які реалізують безоплатно на громадських засадах. 
3.14. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою фізичної особи-учасника на ім‘я Президента Організації. Участь в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільної участі”. 
3.15. Вихід з Організації юридичної особи-учасника здійснюється на підставі її заяви на ім’я Президента Організації, яка підписана уповноваженою особою, яка має право представляти юридичну особу відповідно до чинного законодавства та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільної участі”.
3.16. Дія п. 3.14. Статуту не поширюється на учасників Організації, обраних на посади Президента, Віце-Президента. Участь в Організації зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента, Віце-Президента. 
3.17. Припинення участі в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових, господарських чи трудових договорів. Припинення участі в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді в органі управління/дорадчому органі Організації.
3.18. У випадку добровільного виходу або виключення фізичної та/або юридичної особи зі складу учасників Організації кошти та інше майно, у тому числі вступний внесок та внески учасника, отримані Організацією до моменту такого виходу або виключення, їм не повертаються.

4. ПОРЯДОК ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація може мати Почесних учасників. Статус Почесного учасника є видом заохочення і не впливає на зміст та обсяг прав і обов’язків учасника, визначених Статутом.

4.2. Почесними учасниками Організації можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які внесли значний вклад у розвиток Організації. Звання Почесного учасника Організації присвоюється за рішенням Правління Організації.

4.3. За окремі досягнення у поточній статутній діяльності Організації учасники можуть отримувати грамоти, листи подяки тощо, які мають за мету заохотити учасників Організації, які сприяли виконанню статутних завдань Організації до активної діяльності, але не містять матеріальної цінності. Після припинення участі в Організації такі відзнаки залишаються особі, що вийшла зі складу учасників Організації.

4.4. Положення про порядок надання статусу Почесного учасника Організації та застосування окремих заохочень для учасників Організації затверджується Правлінням Організації.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організації виступають:
Вищий орган управління - Загальні збори Організації;
Постійно діючий орган управління - Правління Організації;
Орган управління - Наглядова рада (у разі її утворення).

5.2. Вищим органом управління Організації є Загальні збори учасників Організації (надалі – «Збори»).

5.2.1. Збори скликаються на чергові засідання Правлінням не рідше одного разу на рік. У позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Правління Організації, на вимогу Наглядової ради, Президента Організації або учасниками Організації, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, про що вони надсилають письмову вимогу на ім’я Правління Організації. Правління Організації зобов'язане провести підготовку та скликати Збори не пізніше 20 днів з дати одержання такої вимоги.

5.2.2. Дата, місце та порядок денний проведення Зборів визначається Правлінням Організації, про що учасники/члени Колегії асоційованих учасників Організації сповіщаються шляхом розсилки електронних повідомлень, СМС-повідомлень, а також шляхом розміщення (опублікування) інформації на сайті Організації, а також іншими способами, не забороненими законодавством України, не пізніше, ніж за 7 днів до проведення Зборів за останньою зареєстрованою електронною адресою (за останнім відомим номером телефону) учасника/члена Колегії асоційованих учасників Організації.

5.2.3. У разі якщо протягом 7 днів з дня, коли Правління Організації отримало чи мало отримати вимогу про скликання Зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Збори самостійно. У такому випадку обов’язки щодо скликання та підготовки проведення Зборів, зазначені у п. 4.3.2. Статуту, покладаються на учасників Організації, які ініціювали проведення таких Зборів.

5.2.4. Збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Статутом Організації, щодо порядку скликання Зборів учасників та щодо повідомлень про їх проведення, якщо у таких Зборах учасників взяли участь всі учасники Організації та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

5.2.5. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більшість учасників Організації. Рішення Зборів з питань, зазначених у п. 4.3.5.1., 4.3.5.4. Статуту, приймаються 3/4 голосів учасників Організації, що мають право голосу з відповідних питань, а з решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Організації, що мають право голосу з відповідних питань.

5.3.5. До компетенції Зборів належить:
5.3.5.1. затвердження Статуту Організації і внесення змін та/або доповнень до нього;
5.3.5.2. обрання та відкликання членів Правління та Наглядової ради Організації;
5.3.5.3. обрання та відкликання Президента Організації;
5.3.5.4. прийняття рішення про припинення Організації;
5.3.5.5. визначення основних напрямків діяльності Організації;
5.3.5.6. розгляд і затвердження звітів Правління та Наглядової ради, керівників підрозділів, філій, представництв;
5.3.5.7. прийняття рішень про заснування юридичних осіб для здійснення господарської діяльності без мети отримання прибутку, а також рішення про припинення таких підприємств та організацій;
5.3.5.8. створення інших органів Організації, визначення порядку їх діяльності;
5.3.5.9. приймати рішення щодо розпорядження майном Організації;
5.3.5.10. вирішення будь-яких інших питань щодо діяльності Організації.

5.3.6. Формою роботи Зборів є засідання. Учасники Організації можуть брати участь у засіданнях Зборів особисто або через представника. На початку кожного засідання Зборів учасниками Організації, присутніми на такому засіданні, простою більшістю голосів обирається Голова та Секретар Зборів. До повноважень Голови Зборів належить керування проведенням засідання відповідно до затвердженого порядку денного, контроль за дотриманням правил голосування і прийняття рішень Зборами, інші повноваження, спрямовані на проведення Зборів у відповідності до вимог Статуту Організації. Секретар Зборів веде протокол засідання Зборів.

5.3.7. Засідання Зборів можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Зборів одночасно, чи із застосовуванням інших засобів електронної ідентифікації.

5.3.8. Рішення приймаються Зборами у формі протоколу засідання. Протокол засідання Зборів підписується всіма учасниками організації, присутніми на Зборах, включно із Головою та Секретарем. Невід’ємним додатком до протоколу засідання Зборів є реєстр присутніх учасників. Протокол засідання Зборів підписується учасниками особисто або їх представниками, присутніми на Зборах. У випадку проведення Зборів у режимі відеоконференції для підписання протоколу в електронній формі учасники користуються ЕЦП.

5.3.9. Голосування учасників Організації або їх представників з питань порядку денного Зборів проводиться відкрито. Учасник може взяти участь у Зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника на такому документі засвідчується нотаріально. Голос учасника зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу засідання Зборів та зберігається разом із ним.

5.3.10. Рішення Зборів може бути прийнято шляхом опитування. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Організації. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Зборів відповідний запит з проєктом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники Зборів мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам Зборів запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій. У разі згоди із запропонованим у ході опитування рішенням учасник Зборів підписує із допомогою ЕЦП (або нотаріально завіряє підпис) проєкт рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника Зборів з прийнятим рішенням має бути безумовною.

5.3.11. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про: обрання Правління та/або Президента Організації; внесення змін до Статуту Організації; злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Організації; ліквідацію Організації; виключення учасника/асоційованого учасника Організації та питання щодо вирішення долі майна Організації.

5.3.12. Усі витрати на підготовку та проведення Зборів учасників несе Організація. Якщо Збори учасників ініційовані учасником Організації, витрати на їх підготовку та проведення несе учасник Організації, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято самими Зборами.

5.3.13. Члени Колегії асоційованих учасників Організації мають право приймати участь у засіданнях Зборів як особисто, так і через уповноважених представників. Члени Колегії асоційованих учасників або їх представники мають право дорадчого голосу з питань порядку денного, які враховуються учасниками Організації при прийнятті остаточного рішення. Виступи членів Колегії асоційованих учасників або їх представників з питань порядку денного допускаються у випадку їх завчасного погодження із суб’єктом ініціювання проведення Зборів. Члени Колегії асоційованих учасників або їх представники підписують протокол засідання Зборів із вказівкою “БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУ”, не можуть бути обрані у якості Голови та/або Секретаря Зборів.

5.4. Керівним органом в період між Зборами, який здійснює оперативне керівництво практичною діяльністю апарату Організації, є Правління.

5.4.1. Правління обирається Загальними зборами на строк 3 (три) роки. Кількість членів Правління визначається Зборами Організації, виходячи із поточних потреб та практичних умов провадження статутної діяльності, проте не може бути меншою, ніж 2 (дві) особи.

5.4.2. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу у цьому органі і виконують свої повноваження на громадських засадах. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цьому органі, в тому числі по забезпеченню участі членів Правління у його засіданні, відшкодовуються за рахунок Організації за рішенням Правління Організації. Кількісний склад Правління визначається Зборами.

5.4.3. Члени Правління відповідно до трудового законодавства України можуть бути працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій. Члени Правління у рамках конкретної статутної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, можуть надавати Організації платні послуги відповідно до вимог законодавства України.

5.4.4. До повноважень Правління належить:
5.4.4.1. сприяння розширенню джерел фінансування Організації;
5.4.4.2. затвердження проєкту щорічного бюджету Організації;
5.4.4.3. застосування окремих заохочень для учасників/асоційованих учасників Організації;
5.4.4.4. приймати рішення щодо прийняття до учасників та виключення зі складу учасників Організації фізичних та/або юридичних осіб;
5.4.4.5. приймати рішення щодо прийняття до асоційованих учасників та виключення зі складу асоційованих учасників Організації фізичних осіб;
5.4.4.6. прийняття рішень про вид благодійної допомоги, яка буде надаватись, а також визначення бенефіціарів такої допомоги;
5.4.4.7. реалізація благодійних програм Організації;
5.4.4.8. складання планів та графіків реалізації благодійних програм, та здійснення контролю за ходом їх реалізації;
5.4.4.9. ініціювання пропозицій до Зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;
5.4.4.10. визначення дати, місця проведення і порядку денного щорічних та/або позачергових Зборів, а також організація їх проведення;
5.4.4.11. затвердження Положень/Порядків/Політик, які сприяють реалізації статутної мети Організації;
5.4.4.12. затверджувати зразки печаток, штампів, бланків та символіки Організації;
5.4.4.13. затвердження інших внутрішніх документів, що стосуються діяльності Організації з питань, що передбачені Статутом Організації та/або не врегульовані Статутом Організації, та/або врегульовані частково і потребують конкретизації;
5.4.4.14. затвердження розміру та порядку оплати вступного внеску та внеску учасника;
5.4.4.15. здійснення інших повноважень, що прямо не віднесені до компетенції Зборів або Президента Організації.

5.4.5. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на місяць, а у позачерговому порядку – на вимогу Президента або більшості членів Правління.

5.4.6. Правління правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні взяли участь більшість членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів від складу членів Правління.

5.4.7. Під час прийняття рішень кожен член Правління має один голос. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом.

5.4.8. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Президентом, про що члени Правління сповіщаються шляхом розсилки електронних повідомлень, СМС-повідомлень, а також шляхом розміщення (опублікування) інформації на сайті Організації та іншими способами, не забороненими законодавством України, не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою електронною адресою (за останнім зареєстрованим номером телефону) члена Правління.

5.4.9. У випадку скликання позачергового засідання Правління на вимогу більшості членів Правління, дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються такою більшістю, про що Президент сповіщається шляхом надсилання електронного повідомлення, СМС-повідомлення, а також шляхом розміщення (опублікування) інформації на сайті Організації та іншим способом, не забороненим законодавством України, не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою електронною адресою (за останнім відомим номером телефону) Президента.

5.5. Вищою посадовою особою Організації, що здійснює загальне керівництво її діяльністю, є Президент Організації, який одночасно є членом Правління.

5.5.1. Президент Організації обирається Зборами Організації з терміном повноважень на 3 (три) роки.

5.5.2. Президент Організації має такі повноваження:
5.5.2.1. без доручення діяти від імені Організації та представляти її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах виконання статутних цілей Організації, визначених напрямків діяльності та затверджених благодійних програм;
5.5.2.2. укладати від імені Організації трудові, цивільно-правові та господарські договори;
5.5.2.3. приймати рішення про прийняття на роботу та/або звільнення з роботи працівників Організації, затверджувати штатний розклад, а також вирішення інших питань, пов’язаних із трудовими відносинами у межах Організації, крім тих, що віднесені до повноважень Правління;
5.5.2.4. здійснювати оперативне управління майном та коштами Організації згідно з визначеними напрямками їх використання та у межах затвердженого бюджету Організації;
5.5.2.5. розглядати та подавати на затвердження Правління Організації щорічні звіти про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;
5.5.2.6. реагувати на листи, пропозиції та скарги учасників, асоційованих учасників, інших фізичних та/або юридичних осіб;
5.5.2.7. відкривати і закривати рахунки в банківських установах;
5.5.2.8. підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи; підписувати порядки, положення, процедурні інструкції та інші документи;
5.5.2.9. вносити пропозиції про оновлення та/або доповнення персонального складу Правління Організації;
5.5.2.10. визначати дату, місце та порядок денний засідань Правління Організації;
5.5.2.11. організовувати документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;
5.5.2.12. вимагати скликання позачергових зборів Правління та позачергових Зборів Організації;
5.5.2.13. спрямовувати та забезпечувати діяльність Правління Організації;
5.5.2.14. видавати довіреності від імені Організації на представництво її інтересів та/або вчинення інших дій від імені Організації;
5.5.2.15. виконувати інші функції, що прямо не віднесені до компетенції Зборів чи Правління Організації.

5.5.3. Припинення повноважень Президента Організації, в тому числі шляхом його відкликання Зборами Організації, може бути здійснено лише шляхом обрання нового Президента Організації або тимчасового виконувача його обов’язків.

5.5.4. На період відсутності Президента Організації його обов’язки виконує Віце-Президент, що визначається Президентом Організації з числа членів Правління Організації або інших осіб-учасників.

5.5.5. Віце-Президент Організації може бути працевлаштований в Організації на посаді відповідно до чинного Класифікатора професій або може виконувати свої повноваження на підставі довіреності, або на підставі внесення відомостей про нього до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5.6. Функції Віце-Президента Організації та його повноваження (у межах функцій та повноважень Президента) визначаються Президентом Організації і закріплюються у:
● посадовій інструкції (у випадку оформлення трудових відносин);
● довіреності, виданій Президентом Організації;
● Статуті Організації (якщо Віце-Президент входить до структури управління Організацією).

5.6. Органом управління, який у межах своєї компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені Статутом, виступає Наглядова рада. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 року № 5073 у благодійних організаціях, які мають не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися.

5.6.1. Персональний та кількісний склад Наглядової ради визначається та обирається Загальними зборами Організації строком на 3 роки. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління Організації, а також особи, які працюють в Організації за трудовим договором

5.6.2. Наглядова рада Організації має наступні повноваження:
5.6.2.1. здійснювати нагляд за фінансово-господарською діяльністю Організації та виконанням бюджету Організації;
5.6.2.2. надавати пропозиції щодо розробки благодійних програм;
5.6.2.3. вимагати скликання позачергових Зборів Організації;
5.6.2.4. у разі відмови посадових осіб Організації надавати документи про стан справ в Організації, звертатися до банків, державних та недержавних установ з приводу одержання документів, що відображають діяльність Організації та одержувати такі документи;
5.6.2.5. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності зі складанням акту перевірки не менше одного разу на два роки;
5.6.3. Основною організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним за умови присутності на ньому більшості її членів. Засідання Наглядової ради проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На першому засіданні члени Наглядової ради обирають Голову Наглядової ради. У подальшому про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються персонально Головою Наглядової ради. Рішення на засіданнях приймаються більшістю голосів і оформляються протоколом, який підписує Голова та один з членів Наглядової Ради. Результати перевірок фінансово-господарської діяльності оформляються актами та підписуються всіма членами Наглядової ради.
5.6.4. Правління та Президент Організації зобов'язані надавати Наглядовій раді всі необхідні для проведення перевірок документи.
5.6.5. Наглядова рада не має право зупиняти повноваження Президента Організації та/або інших членів Правління.


6. АСОЦІЙОВАНІ УЧАСНИКИ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Фізичні особи, які виявили бажання стати учасниками Організації вперше, отримують статус асоційованого учасника.
6.2. Асоційованими учасниками Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14 років.
6.3. Пріоритет у наданні статусу асоційованого учасника надається з урахуванням відданості особи цінностям та меті діяльності Організації, її бажання приймати активну участь у реалізації завдань її статутної діяльності, вносити вклад у розвиток та популяризацію діяльності Організації, досвід, строк і результати минулого співробітництва з Організацією, а також інших умов, що мають істотне значення.
6.4. Особа може стати асоційованим учасником Організації шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Організації. Правління Організації приймає рішення про надання такій особі статусу асоційованого учасника 
6.5. Фізична особа має право залишитись у статусі асоційованого учасника Організації безстроково.
6.6. Асоційовані учасники Організації мають право:одержувати інформацію про діяльність Організації, яка не має статусу конфіденційної;приймати участь у роботі Колегії асоційованих учасників;приймати участь у роботі Загальних зборів Організації у якості члена Колегії асоційованих учасників з правом дорадчого голосу;вносити пропозиції з питань, що пов’язані з діяльністю Організації;припиняти свою асоційовану участь в Організації на підставі поданої заяви; одержувати допомогу та підтримку Організації у рамках виконання цілей її статутної діяльності.
6.7. Асоційовані учасники Організації зобов’язані:●брати участь у роботі Організації;●дотримуватись положень цього Статуту;●виконувати рішення органів управління Організації;●сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;не допускати дій та/або бездіяльності, що перешкоджають реалізації діяльності, завдають матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації ●Організації, а також шкоду майну, честі, гідності та/або діловій репутації її бенефіціарів, контрагентів, працівників, волонтерів, інших співробітників та/або партнерів;
6.8. Асоційовані учасники Організації можуть мати також і інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
6.9. Припинення асоційованої участі в Організації відбувається шляхом:● автоматичної втрати статусу асоційованого учасника;●виходу асоційованого учасника зі складу Організації;●виключення асоційованого учасника зі складу Організації;
6.10. Участь в Організації фізичної особи-асоційованого учасника припиняється автоматично:●у випадку смерті - з дати реєстрації відповідного акту цивільного стану у встановленому законодавством України порядку; ●визнання особи померлою чи безвісно відсутньою - з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду про це,якщо інше не ●визначено самим рішенням суду;●у випадку неможливості виконання обов’язків учасника/асоційованого учасника за станом здоров’я - з моменту виявлення такої неможливості на підставі відповідних медичних документів. 
6.11. Учасник Організації може бути виключений із Організації за рішенням Загальних зборів у випадку:●компрометування себе діями та/або бездіяльністю, що суперечать меті статутної діяльності Організації;●не взяття участі у діяльності Організації протягом одного року, незалежно від причин;●вчинення іншого грубого порушення положень Статуту, несумісного із метою та завданнями статутної діяльності Організації, інтересами її бенефіціарів та/або учасників.
6.12. Учасники Організації відповідно до трудового законодавства України мають право бути працевлаштовані в Організації на посадах, що відповідають чинному Класифікатору професій. Асоційовані учасники Організації у рамках конкретної діяльності, реалізації проєкту та/або виконання інших короткострокових статутних завдань, мають право надавати Організації платні послуги відповідно до законодавства України. При цьому вони не позбавляються прав та обов'язків асоційованих учасників Організації, які реалізують безоплатно на громадських засадах. 
6.13. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника на ім‘я Президента Організації. Асоційована участь в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, чим забезпечується принцип “добровільної участі”. 
6.14. Припинення асоційованої участі в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових, господарських чи трудових договорів. Припинення участі в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді в органі управління/дорадчому органі Організації.
6.15. У випадку добровільного виходу або виключення фізичної особи зі складу асоційованих учасників Організації кошти та інше майно, у тому числі пожертви, отримані Організацією до моменту такого виходу або виключення, їм не повертаються.
6.16. Дорадчим органом Організації виступає Колегія асоційованих учасників.
6.17. З метою реалізації права на участь у роботі Організації асоційованих учасників на засадах рівності та принципу “активного спостереження” в Організації діє Колегія асоційованих учасників з дорадчими функціями.
6.17.1. Визначення кандидатів у члени, а також затвердження персонального та кількісного складу Колегії асоційованих учасників здійснюються всіма асоційованими учасниками Організації на строк, визначений ними самостійно. Асоційовані учасники на власний розсуд визначають порядок організації діяльності Колегії асоційованих членів, форми її роботи та порядок прийняття рішень. До складу Колегії асоційованих учасників можуть бути обрані та призначені виключно особи зі статусом асоційованого члена Організації.
6.18. До повноважень Колегії асоційованих учасників можуть відноситись:6.18.2.1. взяття участі у Зборах Організації із правом дорадчого голосу;6.18.2.2. розробка та надання пропозицій органам управління Організацією з питань, що стосуються її статутної діяльності;6.18.2.3. надання пропозицій щодо розробки благодійних програм Організації;6.18.2.4. надання пропозицій стосовно внесення змін до Статуту у частині регулювання статусу асоційованих учасників Організації;6.18.2.5. здійснення інших дорадчих та/або консультативних повноважень у рамках статутної діяльності Організації.6.18.3. Формою роботи Колегії асоційованих учасників є засідання, а формою прийняття рішень - протокол засідання. Колегія асоційованих учасників може обирати зі свого складу Голову, Заступника Голови та Секретаря Колегії.6.18.4. Для формального закріплення порядку та умов функціонування Колегії асоційованих учасників такими учасниками може бути розроблене окреме положення, яке не може суперечити Статуту, іншим внутрішнім актам Організації та/або рішенням органів її управління. Положення про Колегію асоційованих учасників затверджується Зборами Організації.

7. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності та/або користуванні Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

7.2. Майно та кошти Організації формуються за рахунок:
● коштів, зокрема, вступних внесків та внесків учасників, а також майна, речових і майнових прав, які надходять та/або отримуються Організацією безоплатно, безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків та пожертвувань, іншої благодійної допомоги, а також гуманітарної і технічної допомоги, які надходять до Організації відповідно до міжнародних та інших видів договорів;
● пасивних доходів, отриманих Організацією відповідно до законодавства України;
● дотацій та/або субвенцій з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
● доходів, набутих у результаті здійснення господарської діяльності Організації та/або створених нею юридичних осіб без мети отримання прибутку;
● коштів і майна, які надходять від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства України;
● інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

7.3. Відповідно до чинного підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України цей Статут Організації містить заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а саме: “Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами”.

7.4. Організація набуває права власності на кошти та будь-яке інше майно, які передане їй та/або набуте нею у порядку, передбаченому п. 8.2 Статуту, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

7.5. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

7.6. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх учасників, так само як і учасники Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.

7.7. Члени органу управління Організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Організації внаслідок порушення Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

7.8. Розмір адміністративних витрат Організації не може перевищувати 20 відсотків її доходу у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Організації, якщо інше не встановлено законом або правочином між Організацією та благодійником.

7.9. Організація не має кінцевих бенефіціарних власників, бо «відсутні фізичні особи, які відповідають відповідно чинного законодавства України статусу бенефіціарного власника юридичної особи», це відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX «кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція».


8. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

8.1. Учасники органів управління Організації не беруть участі у прийнятті рішень стосовно:
● договорів або інших правочинів між Організацією та цим учасником органу управління або пов’язаною особою;
● спорів між Організацією та цим учасником органу управління або пов’язаною з ним особою;
● звільнення цього учасника органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Організацією.

8.2. Учасники органів управління Організацією або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Організації.

8.3. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники органів управління Організацією.9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

9.1. Кожен учасник Організації має право вносити Організації пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність керівних органів Організації. Учасники Організації мають право звернутися до керівних органів Організації відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Асоційовані учасники Організації мають право звернутись до органів управління Організації з пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

9.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі внаслідок яких:
1) порушено права та законні інтереси чи свободи учасника Організації;
2) створено перешкоди для здійснення учасником Організації його прав і законних інтересів чи свобод;
3) незаконно покладено на учасника Організації які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

9.3. Учасники Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого учасника/асоційованого учасника Організації, Президента Організації, Віце-Президента Організації, членів Правління або Наглядової ради шляхом подання письмової скарги, а саме:
на дії, бездіяльність або рішення учасника/асоційованого учасника Організації - первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 30 робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. У разі відхилення скарги Президентом Організації повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на засіданні, із обов’язковим викликом учасника Організації, який скаржиться, а також учасника/асоційованого учасника Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
на дії, бездіяльність або рішення Президента Організації, Віце-Президента Організації, члена Правління або Наглядової ради - скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом учасника Організації, який скаржиться, а також Президента Організації, Віце-Президента Організації, члена(ів) Правління або Наглядової ради, дії, бездіяльність або рішення якого/яких оскаржуються.

9.4. Вимоги до звернення:
1) звернення має бути письмовим;
2) бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;
3) бути надіслано поштою/переданим учасником/асоційованим учасником Організації до Президента Організації або Загальних зборів, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
4) у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання учасника/асоційованого учасника Організації;
5) викладена суть порушеного питання.

9.5. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

9.6. Звернення, оформлене без дотримання вимог п. 7.4. Статуту, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж учасника/асоційованого учасника Організації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено законодавством України, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

9.7. Заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження) розглядаються керівними органами, до повноважень яких належить їх розгляд, зобов’язані об’єктивно та вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства й забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки їх розгляду.

9.8. Учасник Організації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Організації, має право:
1) особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у
перевірці поданої скарги чи заяви;
2) знайомитися з матеріалами перевірки;
3) подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає
заяву чи скаргу;
4) бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
5) користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
6) одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
7) висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
8) вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.

10.2. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.


11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

11.1. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

11.2. Статутом Організації та/або правочином між Організацією та благодійниками можуть визначатись порядок складання та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

11.3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

11.4. Звітність Організації може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законодавством України.12. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Відокремлені підрозділи Організації утворюються та здійснюють свою діяльність на основі цього Статуту.

12.2. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Зборів Організації без статусу юридичної особи. Структуру та інші процедурні моменти діяльності відокремлених підрозділів затверджують Збори Організації.

12.3. Голова відокремленого підрозділу обирається на Зборах Організації терміном на 3 (три) років з числа учасників Організації. Одна й та сама особа може обиратися Головою відокремленого підрозділу неодноразово. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Голови відокремленого підрозділу, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Голови відокремленого підрозділу продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про його переобрання.

12.4. Голова відокремленого підрозділу Організації виконує свої повноваження на підставі довіреності, виданої Президентом Організації.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів, яке приймається 3/4 голосів від загальної кількості учасників Організації, присутніх на Зборах, які мають право голосу з відповідних питань.

13.2. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Організація повідомляє реєструючий орган відповідно до чинного законодавства України.


14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Припинення діяльності Організації відбувається:
● за рішенням Загальних зборів Організації шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, поділу, перетворення або шляхом приєднання до іншої благодійної організації);
● за рішенням суду про ліквідацію Організації.

14.2. Державна реєстрація припинення Організації здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

14.3. Припинення діяльності Організації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

14.4. Реорганізація Організації проводиться, якщо за це проголосувало не менше 3/4 усіх учасників Організації, які мають право голосу з відповідних питань, шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

14.5. Рішення про ліквідацію Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 усіх учасників Організації, які мають право голосу з відповідних питань. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів, майна та активів Організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

14.6. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення Організації за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи, зокрема, є:
використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених законодавством України вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців;
неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійної організації у випадках, визначених законом або установчими документами цієї організації;
засудження уповноважених осіб благодійної організації за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України.

14.7. Відповідно до чинного підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, цей Статут Організації передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).


ПІДПИСИ: 
Голова Загальних Зборів                                                                        Секретар Загальних ЗборівПавлюк Тетяна Василівна Слюсаренко Мирослава Миколаївна