«ЗАТВЕРДЖЕНО»Протоколом Правління ВБО «Даун Синдром»№ 10082023 від «_10__» __серпня _____2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про учасника (учасників) та асоційованого учасника (асоційованих учасників)
Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром»
(код ЄДРПОУ 26437941)

1.АСОЦІЙОВАНІ УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Відповідно до п. 6.1. Статуту ВБО “Даун Синдром” (далі - Статут Організації, Організація) фізичні особи, які виявили вперше бажання стати Учасниками Організації, мають право отримати статус асоційованого Учасника Організації.

1.2. Асоційованими Учасниками Організації мають право стати фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14-ти років.

1.3. Пріоритет у наданні статусу асоційованого Учасника Організації надається з урахуванням відданості особи цінностям та меті діяльності Організації, її бажання брати активну участь у реалізації завдань статутної діяльності Організації, вносити вклад у її популяризацію та розвиток, а також досвід, строк і результати минулого співробітництва особи з Організацією, інших умов, що мають істотне значення.

1.4. Фізична особа, яка відповідає п. 1.1. Положення, подає на ім’я Президента Організації письмову заяву про прийом до асоційованих Учасників Організації (додаток № 1) (далі - Заява фізичної особи) та заповнену анкету (додаток № 3) (далі - Анкета), які розглядаються Правлінням Організації на його черговому засіданні. Правління Організації приймає рішення про задоволення Заяви фізичної особи, виходячи з критеріїв і вимог Статуту Організації та цього Положення, незалежно від формулювання Заяви фізичної особи. Рішення Правління Організації оформляється протоколом його засідання. Порядок проведення засідань Правління Організації визначається Статутом Організації.

1.5. В Анкеті особа кандидат на отримання статусу асоційованого Учасника Організації має надати паспортні дані, РНОКПП фізичної особи, а також надати іншу інформацію, яка необхідна Організації для визначення відповідності такої особи критеріям пріоритетності вступу, визначених п. 1.1. Положення.

1.6. Фізичною особою-кандидатом на отримання статусу асоційованого Учасника Організації разом із Заявою фізичної особи та Анкетою надається Згода на обробку персональних даних Організацією (додаток 2) у письмовій формі, підписана такою особою або її уповноваженим, у тому числі законним, представником. Відсутність/відкликання Згоди на обробку персональних даних унеможливлює розгляд Правлінням Організації Заяви фізичної особи.

1.7. У разі необхідності Організація, як під час розгляду Заяви фізичної особи, так і після прийняття рішення про надання фізичній особі статусу асоційованого Учасника Організації, може запитати надання копій паспорту громадянина України або іншого документу, що посвідчує особу, РНОКПП, документи про освіту, інші документи, необхідні Організації для належного обліку асоційованих Учасників та налагодження внутрішньої взаємодії з ними у межах Організації та/або її статутної діяльності. Копії зазначених документів можуть у письмовій формі направлятись поштовим відправленням Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) та/або в електронному вигляді у формі скан-копій, власноручно завірених володільцем документів, та/або із накладенням ЕЦП/КЕП володільця документів - на електронну пошту Організації .au.gro.emordnysnwod%40ofni Відмова у наданні зазначених документів тягне за собою неможливість розгляду Правлінням Організації Заяви фізичної особи, а якщо такі документи було запитано після прийняття рішення про надання фізичній особі статусу асоційованого Учасника Організації - унеможливлює належну реалізацію прав та/або виконання обов’язків асоційованого Учасника Організації такою особою.

1.8. Організація повідомляє фізичних осіб-кандидатів на отримання статусу асоційованого Учасника Організації про прийняте Правлінням Організації рішення щодо задоволення або відмови у задоволенні Заяви фізичної особи впродовж 21 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Повідомлення здійснюється за допомогою електронної пошти, мобільного зв'язку, інших засобів комунікації, наданих кандидатами Організації.

1.9. Сплата вступного внеску Асоційованим учасником не вимагається, проте може бути здійснена благодійна допомога (благодійний внесок, пожертва) Організації на підставі добровільного волевиявлення такого асоційованого учасника.

1.10. Фізична особа, яка набула статус асоційованого Учасника Організації, має ознайомитись із Статутом Організації, а також внутрішніми документами Організації (положеннями, порядками, політиками тощо), які безпосередньо стосуються реалізації прав та/або виконання обов’язків Учасником Організації. Таке ознайомлення може бути здійснено на веб-сайті Організації (гіперпосилання https://downsyndrome.org.ua/) (далі - Веб-сайт Організації). Ознайомлення фізичної особи, яка набула статус асоційованого Учасника Організації, з документами Організації, розміщеними у відкритому доступі на веб-сайті Організації, презюмується. Ті документи, які не містяться на веб-сайті Організації, направляються для ознайомлення фізичній особі за допомогою електронної пошти. Ознайомлення фізичної особи, яка набула статус асоційованого Учасника Організації, з документами Організації, надісланими їй електронною поштою, презюмується після спливу 21 календарних днів з моменту надіслання таких документів.

1.11. Фізична особа має право залишитись зі статусом асоційованого Учасника Організації безстроково.

1.12. Підстави та порядок участі асоційованих Учасників Організації у дорадчому органі Організації (Колегії асоційованих учасників) визначається Статутом Організації та внутрішніми документами Організації.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСОЦІЙОВАНИХ УЧАСНИКІВ

2.1. Асоційовані Учасники Організації відповідно до п. 6.6. Статуту Організації мають право:
2.1.1. отримувати будь-яку інформацію про діяльність Організації, яка не має статусу конфіденційної та/або не відноситься до персональних даних інших осіб;
2.1.2. брати участь у роботі Колегії асоційованих учасників;
2.1.3. брати участь у роботі Загальних Зборів Організації у якості члена Колегії асоційованих учасників з правом дорадчого голосу;
2.1.4. вносити пропозиції з питань, що пов’язані з діяльністю Організації;
2.1.5. припиняти свою асоційовану участь в Організації на підставі поданої заяви;
2.1.6. одержувати допомогу та/або підтримку Організації у рамках виконання статутних цілей Організації.

2.2. Асоційовані Учасники Організації відповідно до п. 6.7. Статуту Організації зобов’язані:
2.2.1. брати участь у роботі Організації;
2.2.2. дотримуватись положень Статуту Організації;
2.2.3. виконувати рішення органів управління Організації;
2.2.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
2.2.5. не допускати дій/бездіяльності, що перешкоджають реалізації діяльності, завдають матеріальну шкоди чи шкоду діловій репутації Організації, а також майну, честі, гідності та/або діловій репутації її бенефіціарів, контрагентів, працівників, волонтерів, інших співробітників та/або партнерів;

2.3. Асоційовані Учасники Організації можуть мати також і інші права і обов'язки, передбачені чинним законодавством України та/або Статутом Організації.

2.4. Невиконання та/або неналежне виконання обов’язків асоційованого Учасника Організації, вказаних у п. 2.2. Положення, виступає підставою для виключення асоційованого Учасника Організації зі складу Організації у порядку, передбаченому цим Положенням.

3.ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВЕРНЕНЬ АСОЦІЙОВАНИХ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Загальний порядок подання звернень асоційованими Учасниками Організації регулюється Розділом 9 Статуту Організації.

3.2. Асоційовані Учасники Організації мають право подавати до органів управління Організації пропозиції та заяви (клопотання).

3.3. Пропозицією є конкретна практична рекомендація, пов’язана із взаємодією асоційованого(их) Учасника(ів) з Організацією та/або реалізацією прав, та/або виконання обов'язків асоційованого(их) Учасника(ів) Організації, яка може і, на переконання асоційованого(их) Учасника(ів), має бути запровадження у межах статутної діяльності Організації. Пропозиції можуть подаватись як в індивідуальній, так і в колективній формі.

3.4. Заявою (клопотанням) є прохання асоційованого(их) Учасника(ів), пов'язана із необхідністю реалізації їх соціально-економічних та/або особистих прав Організацією у порядку, передбаченому Статутом Організації, її внутрішніми документами та чинним законодавством України. Заяви (клопотання) можуть подаватись як в індивідуальній, так і в колективній формі.

3.5. Вимоги до оформлення пропозицій, заяв (клопотань) асоційованими Учасниками Організації визначаються п. 9.4. Статуту Організації. Пропозиція, заява (клопотання) може бути поданою(ним) в письмовій та/або електронній формі. Електронне звернення підписується адресантом(ами) із застосуванням ЕЦП.

3.6. Пропозиції подаються асоційованими Учасниками Організації за допомогою поштового зв’язку Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) за власний рахунок або на електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni, або особисто Президенту Організації, або Загальним Зборам Організації із включенням відповідного питання до порядку денного їх засідання.

3.7. Інформація про діяльність Організації та/або результати такої діяльності, що містить персональні дані чи іншу конфіденційну інформацію, надається у відповідь на звернення асоційованих Учасників Організації:
● без зазначення персональних даних та/або конфіденційної інформації;
● із зазначенням персональних даних - за згодою суб’єкта персональних даних;
● із зазначенням конфіденційної інформації - за згодою особи, якої стосується ця інформація, у тому числі, Організації.

3.8. Звернення асоційованих Учасників Організації розглядаються уповноваженим органом управління Організацією протягом наступних строків:
● Президентом Організації - протягом 21 днів з моменту отримання звернення;
● Правлінням Організації - на його черговому засіданні або на його позачерговому засіданні, яке скликається у порядку, передбаченому Статутом Організації.
● Загальними Зборами Організації - на його черговому засіданні або на його позачерговому засіданні, яке скликається у порядку, передбаченому Статутом Організації.

3.9. У випадку необхідності збору додаткової інформації, вчинення інших дій, спрямованих на забезпечення належного розгляду звернень асоційованих Учасників Організації, строк розгляду звернень може бути продовжено на кількість днів, визначену уповноваженим органом управління Організацією, до компетенції якого віднесено розгляд звернення, із повідомленням адресанта звернення про це.

3.10. Права асоційованих Учасників Організації, які подають звернення до Організації, визначаються п. 9.8. Статуту Організації.

3.11. Відсутність адресанта(ів) звернення під час його розгляду уповноваженим органом управління Організацією не перешкоджає розгляду звернення, незалежно від причин такої відсутності.

3.12. Повідомлення про результати розгляду звернень асоційованих Учасників Організації здійснюється за допомогою засобів зв’язку, вказаних такими учасниками у самому зверненні, у строк протягом 21 днів з моменту закінчення розгляду звернення та/або прийняття відповідного рішення органом управління Організації на підставі такого звернення.

4.ПРИПИНЕННЯ АСОЦІЙОВАНОЇ УЧАСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Припинення асоційованої участі в Організації відповідно до п. 6.9. Статуту Організації відбувається шляхом:● автоматично втрати статусу асоційованого Учасника;● виходу асоційованого Учасника зі складу Організації;● виключення асоційованого Учасника зі складу Організації.4.2. Участь асоційованого Учасника Організації припиняється автоматично:у випадку смерті - з дати реєстрації акту цивільного стану у встановленому законодавством України порядку;визнання особи померлою чи безвісно відсутньою - з дня набрання законної сили рішенням суд про це, якщо інше не визначено самим рішенням суду;у випадку неможливості виконання обов’язків Учасника за станом здоров'я - з моменту виявлення такої неможливості на підставі медичних документів.
4.3. У випадку неможливості отримати доступ до документів, визначених п. 4.2. Положення, Організація має право брати до уваги відомості, отримані від членів сім’ї, родичів, будь-яких інших осіб, а також відомості, отримані з відкритих джерел інформації, які підтверджують наявність підстав для автоматичного припинення асоційованої участі в Організації щодо конкретної особи. 
4.4. У разі, якщо особа, асоційована участь якої в Організації припинилась автоматично, вийшла на зв’язок з Організацією або будь-яким іншим чином заявила про те, що вона жива (у випадку констатації смерті або оголошення особи померлою), з’явилась (у випадку визнання особи безвісно відсутньою) або стан її здоров'я поліпшився (у випадку, коли особа не могла виконувати обов’язки асоційованого Учасника Організації за станом здоров’я), питання про поновлення асоційованої участі такої особи в Організації вирішується Правлінням Організації в індивідуальному порядку. 
4.5. Асоційований Учасник Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації у випадку:компрометування себе діями та/або бездіяльністю, що суперечать меті статутної діяльності Організації;не взяття участі у діяльності Організації, у тому числі в органах управління Організації, протягом року незалежно від причин;вчинення іншого грубого порушення положень Статуту, несумісного із метою та завданнями статутної діяльності Організації, інтересами її бенефіціарів та/або учасників.
4.6. Питання щодо виключення фізичної особи зі складу асоційованих Учасників Організації вирішується Правлінням Організації на його засіданні (черговому або позачерговому) з присутністю особи, питання про виключення якої знаходиться на розгляді. Фізична особа має право давати пояснення з приводу наявності або відсутності підставі для виключення, надавати документи та/або інші письмові або в будь-якій іншій формі матеріали і відомості, які спростовують наявність підстав для виключення. Інформація від інших Учасників та/або співробітників Організації на користь особи, питання про виключення якої знаходиться на розгляді, має бути надана або безпосередньо такими Учасниками/співробітниками, або у письмовій формі, завірена належним чином, представлена на розгляд Правління Організації. 
4.7. Правління Організації повідомляє Учасника Організації, питання про виключення якого ставиться на розгляд, за 10 днів до проведення відповідного засідання за допомогою пошти, електронної пошти, мобільного зв’язку, будь-яких інших доступних засобів комунікації. Відсутність Учасника Організації, питання про виключення якого ставиться на розгляд Правління Організації, на відповідному засіданні, без поважних причин такої відсутності, не перешкоджає прийняттю рішення Правлінням Організації. 
4.8. Рішення Правління Організації щодо виключення або невиключення асоційованого Учасника Організації зі складу Організації оформляється протоколом засідання. Рішення приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Правління. Зазначене рішення є остаточним та оскарженню не підлягає. 
4.9. Асоційований Учасник Організації вважається таким, що виключений зі складу Організації, з моменту прийняття рішення, зазначеного у п. 4.8. Положення.
4.10. Вихід фізичної особи зі складу асоційованих Учасників Організації відбувається на підставі письмової заяви на ім’я Президента Організації, підписаної фізичною особою та не потребує будь-яких додаткових рішень з боку органів управління Організації. 
4.11. Припинення асоційованої участі в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових, господарських чи трудових договорів. 
4.12.Припинення участі в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді в дорадчому органі Організації.
4.13. У випадку припинення асоційованої участі в Організації, незалежно від способу його здійснення, кошти та інше майно, у тому числі благодійна допомога (благодійні внески, пожертви), надані фізичною особою на користь Організації до моменту втрати статусу асоційованого Учасника Організації, таким особам не повертаються. 

5.УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Відповідно до п. 3.2. Статуту Організації Учасниками Організації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 14-ти років, а також юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
5.2. За умов відповідності критеріям, вказаним у п. 5.1. Положення, пріоритет у наданні статусу Учасника Організації надається: особам, які набули статусу асоційованого Учасника Організації та/або беруть участь у реалізації завдань статутної діяльності Організації протягом не менше, ніж 1 (один) рік. 
5.3. Якщо фізична особа, яка має статус асоційованого Учасника Організації протягом року та бере активну участь у реалізації завдань статутної діяльності Організації, бажає отримати статус Учасника Організації, нею подається Заява фізичної особи відповідно до цього Положення. Повторне заповнення Анкети та/або Згоди, та/або подання інших документів (їх копій) від такої особи не вимагається. Порядок прийняття до складу Учасників Організації є ідентичним порядку прийняття до складу асоційованих Учасників Організації та визначається Розділом 1 Положення за винятком випадків, передбачених цим Розділом. 
5.4. Прийом до Учасників Організації юридичних осіб приватного права здійснюється на черговому засіданні Правління Організації на підставі письмової заяви юридичної особи про прийом до Учасників Організації (додаток 4) (далі - Заява юридичної особи) на ім’я Президента Організації, підписаної особою, яка відповідно до чинного законодавства України має право представляти таку юридичну особу, і скріпленої печаткою юридичної особи, яка подає заяву. До заяви додаються засвідчені керівником або уповноваженою ним особою копії статутних та реєстраційних документів юридичної особи-кандидата на отримання статусу Учасника Організації. 
5.5. До статутних та реєстраційних документів юридичної особи-кандидата на отримання статусу Учасника Організації відносяться:● Статут юридичної особи приватного права;● Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією, актуальною на дату подання заяви про прийом до Учасників Організації;● Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій (для громадських об’єднань та благодійних організацій (товариств, фондів).
5.6. Перелік документів (їх копій), вказаних у п. 5.5. Положення, надається разом із Заявою юридичної особи. Особа-кандидат на отримання статусу Учасника Організації має завчасно повідомити у Заявці про неможливість одночасного подання із Заявою вказаних у п.5.5 Положення документів. Визначення строку для подальшого надання цих документів вирішується Президентом Організації у кожному випадку окремо. 
5.7. Документи (їх копії), вказані у п. 5.5. Положення, можуть бути направлені уповноваженим представником юридичної особи-кандидата на отримання статусу Учасника Організації у письмовій формі поштовим відправленням Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) та/або в електронному вигляді у формі скан-копій, власноручно завірених керівником та/або уповноваженим представником юридичної особи, та/або із накладенням ЕЦП/КЕП керівника та/або уповноваженого представника юридичної особи - на електронну пошту Організації .au.gro.emordnysnwod%40ofni
5.8. Під час процедури отримання статусу Учасника Організації та/або після прийняття рішення про надання статусу Учасника Організації остання може запитати від юридичної особи надання додаткових документів (їх копій).  
5.9. Відмова юридичної особи від надання документів (їх копій), зазначених у п. 5.5., 5.8.. Положення, тягне за собою неприйняття до розгляду Заяви юридичної особи або якщо її розгляд було розпочато - припинення такого розгляду, або якщо було прийнято рішення про задоволення Заяви юридичної особи - припинення участі у процедурі отримання статусу Учасника Організації.
5.10. Заява юридичної особи з доданими документами розглядаються Правлінням Організації на його черговому засіданні. Правління Організації приймає рішення про задоволення Заяви юридичної особи, виходячи з критеріїв і вимог Статуту Організації та цього Положення, незалежно від формулювання Заяви юридичної особи. Рішення Правління Організації оформляється протоколом його засідання. Порядок проведення засідань Правління Організації визначається Статутом Організації.
5.11. Після прийняття рішення Правлінням Організації стосовно задоволення Заяви фізичної та/або юридичної особи така особа протягом 5 днів з моменту прийняття зазначеного рішення зобов’язується сплатити Організації вступний внесок відповідно до пп. 6 п. 3.7 Статуту Організації. Вступний внесок сплачується фізичною та/або юридичною особою, якій статус Учасника Організації надається вперше, шляхом здійснення безготівкового грошового переказу на банківський рахунок Організації, реквізити якого вказані в Інструкції до цього Положення (гіперпосилання https://downsyndrome.org.ua/ustanovchi-dokumenti/instrukciya відповідно до норм чинного законодавства України та актів НБУ. 
5.12.. Розмір вступного внеску для фізичних осіб складає 600 (шістсот) грн 00 коп, а для юридичних осіб - 1000 (одна тисяча) грн 00 коп. Розмір вступного внеску може змінюватись шляхом прийняття відповідного рішення Правлінням Організації, виходячи із поточних потреб її статутної діяльності. 
5.13.. Фізична особа, яка набула статусу Учасника Організації, має ознайомитись із положеннями Статуту Організації у частині, яка стосується статусу (прав та обов’язків) Учасника Організації у порядку, передбаченому п. 1.10. Положення. Ознайомлення юридичної особи - Учасника Організації зі Статутом Організації та її внутрішніми документами здійснюється у порядку, передбаченому п. 1.10 Положення.
5.14.. Статус Учасника Організації вважається отриманим фізичною та/або юридичною особою з моменту сплати вступного внеску у порядку, передбаченому цим Положенням. 
5.15. Фізична та/або юридична особа, яка не сплатила вступний внесок у строк та у розмірі, встановлені цим Положенням, вважається такою, що не набула статусу Учасника Організації. 

6.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Учасники Організації відповідно до п. 3.6. Статуту Організації мають право:
6.1.1. отримувати будь-яку інформацію про діяльність Організації, яка не має статусу конфіденційної та/або не відноситься до персональних даних інших осіб;
6.1.2. брати участь у роботі Загальних Зборів Організації з правом голосу;
6.1.3. обирати та бути обраними до органів управління Організації;
6.1.4. вносити пропозиції, подавати скарги до органів управління Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
6.1.5. припиняти свою участь в Організації на підставі поданої заяви;
6.1.6. одержувати допомогу та підтримку Організації у рамках виконання статутних цілей Організації.

6.2. Учасники Організації відповідно до п. 3.7. Статуту Організації зобов’язані:
6.2.1. брати участь у роботі Організації;
6.2.2. дотримуватись положень Статуту Організації;
6.2.3. виконувати рішення органів управління Організації;
6.2.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
6.2.5. не допускати дій/бездіяльності, що перешкоджають реалізації діяльності, завдають матеріальну шкоди чи шкоду діловій репутації Організації, а також майну, честі, гідності та/або діловій репутації її бенефіціарів, контрагентів, працівників, волонтерів, інших співробітників та/або партнерів;
6.2.6. сплачувати вступні внески та внески учасників у розмірах, встановлених Правлінням Організації.

6.3. Учасники Організації можуть мати також і інші права і обов'язки, передбачені чинним законодавством України та/або Статутом Організації.

6.4. Невиконання та/або неналежне виконання обов’язків Учасника Організації, вказаних у п. 6.2. Положення, виступає підставою для виключення Учасника Організації зі складу Організації у порядку, передбаченому цим Положенням.

7.ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ УЧАСНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

7.2. Сплата внесків Учасника Організації здійснюється раз на рік. Розмір внеску Учасника Організації для фізичних осіб становить 600 (шістсот) грн 00 коп, а для юридичних осіб - 1000 (одна тисяча) грн 00 коп. Розмір внеску Учасника Організації може змінюватись шляхом прийняття відповідного рішення Правлінням Організації, виходячи із поточних потреб її статутної діяльності. 
7.3. Сплата внесків Учасника Організації проводиться шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Організації, реквізити якого вказані в Інструкції до цього Положення https://downsyndrome.org.ua/ustanovchi-dokumenti/instrukciya відповідно до норм чинного законодавства України та актів НБУ. 
7.4. Несплата внесків Учасника Організації фізичною та/або юридичною особою протягом року виступає підставою для виключення такої особи зі складу Учасників Організації.

8.ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВЕРНЕНЬ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ7.ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ УЧАСНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Загальний порядок подання звернень Учасниками Організації регулюється Розділом 9 Статуту Організації.

8.2. Поняття і форма подання “пропозиції” та “заяви (клопотання)” відповідають визначенням, наданим у п. 3.3., 3.4. Положення.

8.3. Скаргою є мотивована та відображена у письмовій (електронній) формі констатація порушення прав та/або інтересів Учасника(ів) Організації з боку іншого Учасника(ів), асоційованого Учасника(ів), органів управління Організацією та/або їх членів, яка потребує розгляду та вжиття заходів відповідальності з боку уповноважених органів управління Організації. Скарга може бути подана як в індивідуальній, так і в колективній формі.

8.4. Зауваженням є конкретна практична рекомендація, пов’язана зі зміною порядку здійснення окремих аспектів статутної діяльності Організації, пов'язаних із реалізацією прав та/або виконання обов’язків Учасником(ами) Організації. Зауваження може бути подане як в індивідуальній, так і в колективній формі.

8.5. Вимоги до оформлення та подання звернення (пропозиції, скарги, заяви, клопотання) Учасниками Організації визначаються п. 9.4. Статуту Організації. Звернення може бути подано в письмовій та/або електронній формі. Електронне звернення підписується адресантом із застосуванням ЕЦП.

8.6. Звернення подаються Учасниками Організації за допомогою поштового зв’язку Новою поштою (відділення № 342, м. Київ, отримувач - ВБО «Даун Синдром» конт. телефон +380971582395) за власний рахунок або на електронну пошту Організації au.gro.emordnysnwod%40ofni, або особисто Президенту Організації або Загальним Зборам Організації із включенням відповідного питання до порядку денного їх засідання.

8.7. Інформація про діяльність Організації та/або результати такої діяльності, що містить персональні дані чи іншу конфіденційну інформацію, надається у відповідь на звернення Учасників Організації:
без зазначення персональних даних та/або конфіденційної інформації;
із зазначенням персональних даних - за згодою суб’єкта персональних даних;
із зазначенням конфіденційної інформації - за умови виконання п. 8.8. Положення.

8.8.Якщо будь-яким відомостям Організацією надано статус “конфіденційної інформації”, то така інформація надається за письмовим запитом Учасника Організації за умови прийняття відповідного рішення Правлінням про допустимі обсяги та межі розповсюдження такої інформації. Правління має право обмежити доступ учасників до інформації, якій надано статус “конфіденційної” у повному та/або частковому обсязі.

8.9. Звернення Учасників Організації розглядаються уповноваженим органом управління Організацією протягом наступних строків:
● Президентом Організації - протягом 21 днів з моменту отримання звернення;
● Правлінням Організації - на його черговому засіданні або на його позачерговому засіданні, яке скликається у порядку, передбаченому Статутом Організації.
● Загальними Зборами Організації - на його черговому засіданні або на його позачерговому засіданні, яке скликається у порядку, передбаченому Статутом Організації.

8.10.У випадку необхідності збору додаткової інформації, вчинення інших дій, спрямованих на забезпечення належного розгляду звернень Учасників та асоційованих Учасників Організації, строк розгляду звернень може бути продовжено на кількість днів, визначену уповноваженим органом управління Організацією, до компетенції якого віднесено розгляд звернення, із повідомленням адресанта звернення про це.

8.11. Права Учасників Організації, які подають звернення до Організації, визначаються п. 9.8. Статуту Організації.

8.12. Відсутність адресанта звернення під час його розгляду уповноваженим органом управління Організацією не перешкоджає розгляду звернення, незалежно від причин такої відсутності.

8.13. Повідомлення про результати розгляду звернень Учасників Організації здійснюється за допомогою засобів зв’язку, вказаних такими учасниками у самому зверненні, у строк протягом 10 днів з моменту закінчення розгляду звернення та/або прийняття відповідного рішення органом управління Організації на підставі такого звернення

9.ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення участі в Організації відповідно до п. 3.9. Статуту Організації відбувається шляхом:● автоматично втрати статусу Учасника;● виходу Учасника зі складу Організації;● виключення Учасника зі складу Організації.
9.2. Автоматична втрата статусу асоційованого Учасника Організації відбувається на підставах та у порядку, передбаченому п. 4.2. - 4.4. Положення.
9.3. Участь в Організації юридичної особи-Учасника припиняється автоматично у випадку її ліквідації. У випадку реорганізації, поділу, виділу або злиття Учасника юридичної особи статус Учасника не визнається предметом правонаступництва, якщо інше не визначено Правлінням Організації в індивідуальному порядку.
9.4. Моментом автоматичного припинення участі в Організації юридичної особи виступає момент внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) у порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку, якщо Організація не має змоги отримати відомості з ЄДР, вона має право брати до уваги відомості, отримані від минулих члепнів/учасників юридичної ооби, її керівників та/або членів органів управління, контрагентів юридичної особи, будь-яких інших осіб, пов’язаних з юридичною особою-Учасником, яка припинилась. 
9.5. Учасник Організації може бути виключений з Організації за рішенням Правління Організації у випадку:● компрометування себе діями та/або бездіяльністю, що суперечать меті статутної діяльності Організації;● не сплачування внесків учасника без поважної причини протягом року;● не взяття участі у діяльності Організації, у тому числі в органах управління Організації, протягом року незалежно від причин;● вчинення іншого грубого порушення положень Статуту, несумісного із метою та завданнями статутної діяльності Організації, інтересами її бенефіціарів та/або учасників.
9.6. Порядок виключення Учасника Організації зі складу Організації регулюється п. 4.8. - 4.11. Положення.
9.7. Вихід фізичної та/або юридичної особи зі складу Учасників Організації відбувається на підставі письмової заяви на ім’я Президента Організації, підписаної фізичною особою або особою, яка має право представляти юридичну особу відповідно до чинного законодавства України, та не потребує будь-яких додаткових рішень з боку органів управління Організації. 
9.8. Дія п. 9.7. Положення не поширюється на Учасників Організації, обраних на посади Президента, Віце-Президента. Участь в Організації зазначених осіб припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента, Віце-Президента. 
9.9. Припинення участі в Організації не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових, господарських чи трудових договорів. 
9.10. Припинення участі в Організації має наслідком припинення перебування особи на посаді в органі управління Організації.
9.11. У випадку припинення участі в Організації, незалежно від способу його здійснення, кошти та інше майно, у тому числі вступні та членські внески, надані фізичною та/або юридичною особою на користь Організації до моменту втрати статусу Учасника Організації, таким особам не повертаються. 

10.ПОРЯДОК ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Організація відповідно до п. 4.1. Статуту Організації може мати Почесних учасників. Статус Почесного учасника є видом заохочення і не впливає на зміст та обсяг прав і обов’язків учасника, визначених Статутом.

10.2. Почесними учасниками Організації можуть бути фізичні та/або юридичні особи, які внесли значний вклад у розвиток Організації. Звання Почесного учасника Організації присвоюється за рішенням Правління Організації.

10.3. Правління Організації здійснює моніторинг успішності взяття участі у статутній діяльності Організації стосовно кожного Учасника Організації за самостійно встановленими критеріями та щорічно на своєму черговому засіданні приймає рішення про присвоєння статусу Почесного учасника.

10.4. Учасники Організації-фізичні особи та уповноважені особи (представники) Учасників Організації-юридичних осіб можуть бути запрошені для взяття участі у тій частині засідання Правління Організації, яка присвячена питанням заохочення Учасників Організації. У випадку відсутності та/або нездійснення запрошення з боку Правління Організації Учасників Організації, нагороджених званням Почесного учасника, такі Учасники Організації повідомляються про прийняте правлінням організації рішення за допомогою електронної пошти, мобільного та/або будь-яких інших доступних засобів зв’язку.

10.5. До звання Почесного учасника, за рішенням Правління Організації, може надаватись відповідний нагородний значок, лист (грамота) чи будь-які інші нагороди, що не мають вартісного (грошового) вираження.

10.6. Рішення про присвоєння звання Почесного учасника приймається у загальному порядку, передбаченому Статутом Організації, і не можуть порушувати вимог чинного законодавства України.

10.7. За окремі досягнення у поточній статутній діяльності Організації Учасники Організації мають право отримувати грамоти, листи подяки тощо, які мають за мету заохотити учасників Організації, які сприяли виконанню статутних завдань Організації до активної діяльності, але не містять матеріальної цінності.

10.8. Вручення Учасникам Організації грамот, листів подяки тощо здійснюється Правлінням Організації на черговому засіданні або може бути включеним до порядку денного позачергового засідання, зокрема, за результатами реалізації окремого благодійного проєкту, виконання благодійної програми тощо.

10.9. Запрошення на засідання Правління Організації та/або повідомлення Учасників Організації про їх заохочення здійснюється у порядку, передбаченому п. 10.4. Положення.

10.10. Після припинення участі в Організації такі відзнаки залишаються особі, що вийшла зі складу учасників Організації.

11.СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення діє безстроково з моменту його затвердження Правлінням Організації.

11.2. Зміни та/або доповнення до даного Положення вносяться за рішенням Правління Організації у разі необхідності відповідно до поточних статутних потреб Організації.

11.3. Зміни та/або доповнення, внесені до цього Положення, публікуються Організацією для ознайомлення із ними Учасників, асоційованих Учасників Організації, інших зацікавлених осіб на Веб-сайті Організації чи будь-яких інших джерелах інформації, пов’язаних із діяльністю Організації, протягом 21 днів з моменту затвердження відповідних змін та/або доповнень.

Додаток 1до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників) та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.
Правлінню ВБО «Даун Синдром»П.І.Б.: ____________________________________________________________________________Адреса: __________________________________________________________________________Телефон (дом.): ______________________________Телефон (моб.): ________________________________E-mail: _______________________________


ЗАЯВА

Прошу прийняти мене Учасником/Асоційованим Учасником Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром». З Положенням про Учасника (учасників) та асоційованого Учасника (учасників) ВБО «Даун Синдром» ознайомлений.

Дата:  

Підпис

Додаток 2до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників)та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.

ЗГОДАна збір та обробку персональних даних

Я, ____________________________________________________________________
(П. І. Б.)
народився «____» _______________ року, паспорт серії ____ №___________ виданий
____________________________________________________________________________________________,
РНОКПП___________

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю добровільну згоду ВБО “ДАУН СИНДРОМ” (надалі Організація) на обробку моїх особистих персональних даних у базі персональних даних «Учасники/Асоційовані Учасники Організації» з метою забезпечення реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних.
«__» _________20__ року, ___________________________ (_______________)
Особу та підпис ___________________________ перевірено.
Відповідальна особа ___________________________ ( _______________________________)
М. П.
Я, ________________________________________________________________________________
посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних “Учасники/Асоційовані Учасники Організації” ВБО “ДАУН СИНДРОМ” з метою реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України
«____» _______________ 20__ року.
______________________
(підпис)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних “Учасники/Асоційовані Учасники Організації” ВБО “ДАУН СИНДРОМ” з метою реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Дата:  

Підпис:

Додаток 1до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників) та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.
Правлінню ВБО «Даун Синдром»П.І.Б.: ____________________________________________________________________________Адреса: __________________________________________________________________________Телефон (дом.): ______________________________Телефон (моб.): ________________________________E-mail: _______________________________

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене Учасником/Асоційованим Учасником Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром». З Положенням про Учасника (учасників) та асоційованого Учасника (учасників) ВБО «Даун Синдром» ознайомлений.

Дата:  

Text element

Додаток 2до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників)та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.

ЗГОДАна збір та обробку персональних даних

Я, ____________________________________________________________________
(П. І. Б.)
народився «____» _______________ року, паспорт серії ____ №___________ виданий
____________________________________________________________________________________________,
РНОКПП___________

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю добровільну згоду ВБО “ДАУН СИНДРОМ” (надалі Організація) на обробку моїх особистих персональних даних у базі персональних даних «Учасники/Асоційовані Учасники Організації» з метою забезпечення реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних.
«__» _________20__ року, ___________________________ (_______________)
Особу та підпис ___________________________ перевірено.
Відповідальна особа ___________________________ ( _______________________________)
М. П.
Я, ________________________________________________________________________________
посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних “Учасники/Асоційовані Учасники Організації” ВБО “ДАУН СИНДРОМ” з метою реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України
«____» _______________ 20__ року.
______________________
(підпис)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних “Учасники/Асоційовані Учасники Організації” ВБО “ДАУН СИНДРОМ” з метою реалізації правовідносин відповідно до вимог чинного законодавства України.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Дата:  

Text element

Додаток 3до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників)та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.
                                                                                                Всеукраїнська благодійна організація«Даун Синдром»www.downsyndrome.org.ua

АНКЕТА

Просимо вас відповісти на питання анкети. Опитування проводиться, аби краще розуміти потреби та можливості людей, для яких працює Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром». Ви можете не відповідати на запитання, на які не хочете давати відповідь.
Ваше прізвище, ім’я, по-батькові: ________________________________________________________
Дата народження: ___________________________________________________________________
Освіта, спеціальність: ________________________________________________________________
Місце роботи, посада: ________________________________________________________________
Місце проживання (фактичне): _________________________________________________________
Телефон (моб., дом.): ____________________________________ E-mail: _____________________
Ідентифікаційний код: ________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові вашого чоловіка / дружини: _______________________________________
Дата народження: ___________________________________________________________________
Освіта, спеціальність: ________________________________________________________________
Місце роботи, посада: ________________________________________________________________
Місце проживання (фактичне): _________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________ E-mail: _____________________
Якщо у вас є дитина із особливостями розвитку, вкажіть, будь ласка:
Ім’я дитини: ________________________________________________________________________
Дата народження: ___________________________________________________________________
Діагноз: ___________________________________________________________________________
Проблеми зі здоров’ям: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Якщо у вас є інші діти, вкажіть їх імена та дати народження: __________________________________
__________________________________________________________________________________

Дата:  

Підпис:

Додаток 4до ПОЛОЖЕННЯ про Учасника (учасників)та асоційованого учасника (учасників)ВБО «Даун Синдром»Затверджено Правлінням ВБО «Даун Синдром»протокол № 10082023 від _10 серпня __ 2023 р.

Правлінню ВБО «Даун Синдром»Найменування юр. особи ______________________________________Код ЄДРПОУ: ______________________________________Адреса місцезнаходження: _____________________________________Телефон юр.особи: ______________________________E-mail: ________________________________П.І.Б. керівника/уповноваженої особи: _____________________________________паспорт ___________________________РНОКПП __________________________Телефон: ______________________________E-mail: ________________________________


ЗАЯВА

Прошу прийняти (найменування юридичної особи) Учасником Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром». З Положенням про Учасника (учасників) та асоційованого Учасника (учасників) ВБО «Даун Синдром» ознайомлені.

Додатки:
1.Копія Статуту ______________________“_______________________________”;
2.Витяг з ЄДР/копія витягу з ЄДР;
3.Довідка про присвоєння статусу неприбутковості (для неприбуткових організацій);
4.Документ, що підтверджує наявність повноважень у особи-заявника (копія довіреності керівника, копія нотаріальної довіреності тощо).

Дата:  

Підпис: